Τηλεϋποστήριξη και Αποστολή Backup με το νέο GDPR

Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) και η συμμόρφωση με αυτές αφορά όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως κλάδου, οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους.

Η UNISOFT δηλώνει ρητά ότι δε δύναται, δεν υποχρεούται και δεν επιθυμεί να κάνει οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία, διαχείριση και τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων φυσικών προσώπων (πελατών, προμηθευτών, εργαζομένων, κλπ) που είναι καταχωρημένα στις εφαρμογές της.

Για το σκοπό αυτό, σας ενημερώνει για τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να κάνετε πριν από την σύνδεση οποιουδήποτε στελέχους της εταιρίας μας (ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου) στην εφαρμογή σας καθώς και πριν την αποστολή backup της εφαρμογής, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.).

Unisoft ATLANTIS E.R.P.
Unisoft ATLANTIS Entry E.R.P.
Unisoft ATLANTIS Payroll III
Unisoft Κεφάλαιο E.R.P.