Λογιστική Σουίτα II

 
Έκδοση 1.3 Build 32.1Έκδοση 1.3 Build 27.1Έκδοση 1.2 Build 25.1Έκδοση 1.2 Build 21.1Έκδοση 1.2 Build 17.1
Έκδοση 1.3 Build 31.3Έκδοση 1.3 Build 26.5Έκδοση 1.2 Build 24.1Έκδοση 1.2 Build 20.1Έκδοση 1.2 Build 16.1
Έκδοση 1.3 Build 29.1Έκδοση 1.3 Build 26.2Έκδοση 1.2 Build 23.1Έκδοση 1.2 Build 19.1Έκδοση 1.2 Build 15.1
Έκδοση 1.3 Build 28.1Έκδοση 1.3 Build 26.1Έκδοση 1.2 Build 22.1Έκδοση 1.2 Build 18.1Έκδοση 1.2 Build 14.1
Έκδοση 1.3 (32.1)
Από την έκδοση 1.3.32.1 το Atlantis Entry υποστηρίζει τη διασύνδεση με τη πλατφόρμα myDATA και περιλαμβάνει προδιαγραφές που αφορούν στη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε. Βάσει των εν ισχύ τεχνικών προδιαγραφών της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την κοινή απόφαση Α. 1138/2020 του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται: •λειτουργίες παραμετροποίησης της εγκατάστασης, •λειτουργικότητα παραγωγής δεδομένων myDATA στην εγκατάσταση, •λειτουργικότητα αποστολής στην ΑΑΔΕ, των δεδομένων myDATA της εγκατάστασης, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (SoftOne EINVOICING)

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (31.3)
Έσοδα Έξοδα
1. Ενημέρωση αποστολών (περιοδικής, vies, επιχ δραστηριότητας κτλ) με τις νέες αλλαγές του taxis

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (29.1)
Έντυπα Λογιστικής
1. Στη βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα δόθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης των πεδίων «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης». Συγκεκριμένα: Τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης» συμπληρώνονται από το χρήστη στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται καταχώρηση εγγραφής για αλλοδαπό δικαιούχο που δε διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιλέγεται η ένδειξη «ναι» στο πεδίο 'Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ', η 'Χώρα' φορολόγησης', και κατόπιν θα συμπληρώνεται από το χρήστη ο 'Συντελεστής Φορολόγησης'. Στην περίπτωση αλλοδαπών που δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ το πεδίο 'ΑΦΜ' θα μένει κενό.
2. Στο αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα προστέθηκε ο κωδικός αμοιβής «94-Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει συγκεντρωτικών εγγραφών».

Γέφυρες Λογιστικής
1. Επεκτάθηκε το αρχείο GData ώστε τα στοιχεία των συναλλασσόμενων που υπάρχουν στις γραμμές των παραστατικών να εισάγονται στις γραμμές (detail) του παραγόμενου αρχείου και όχι στη κεφαλίδα (header). Έτσι ώστε να εισάγονται στο αρχείο οι πληροφορίες των συναλλασσόμενων και για συναλλαγές τύπου εμβασμάτων κ.λ.π. όπου ο συναλλασσόμενος είναι στις γραμμές του παραστατικού.
2. Η εφαρμογή κατά το συγχρονισμό των δεδομένων της στη νέα έκδοση φροντίζει στις εγκαταστάσεις Εσόδων-Εξόδων (τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας) ώστε το αρχείο GData να παράγεται με τη μορφή που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να γίνει παρέμβαση του χρήστη στη παραμετροποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο σχετικό κείμενο στο σύνδεσμο του Atlantis Wiki: https://wiki.soft1.eu/, ώστε να ενεργοποιηθεί η παραγωγή του αρχείου GData με τη νέα μορφή.

Πάγια
1. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της εργασίας «Ακύρωση κλεισίματος υπό κατασκευή παγίων» ώστε με την εκτέλεσή της να διαγράφεται τόσο το παραστατικό του κλεισίματος, όσο και η αντίστοιχη αποσβενόμενη οντότητα του παγίου.
2. Προστέθηκε έλεγχος στη καταχώρηση παραστατικού παγίου με τύπο κίνησης στον οποίο έχει καθοριστεί φύση συναλλαγής "Λήξη αδράνειας". Ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι για το συγκεκριμένο πάγιο υπάρχει ήδη καταχωρημένο παραστατικό, στην ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία, με τύπο κίνησης "Έναρξη αδράνειας" και ότι ΔΕΝ υπάρχει άλλο παραστατικό "Λήξης αδράνειας" εντός της ίδιας χρονικής περιόδου.

Εκτυπώσεις Παγίων
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής νέων στηλών με «SQL ερώτημα» στην εκτύπωση επιχορηγήσεων παγίων.

Λοιπά
1. Προσθήκη της δυνατότητας χρήσης του Atlantis portal στο background της επιφάνειας εργασίας της εφαρμογής. Το Atlantis Portal αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους χρήστες του Atlantis. Εμφανίζεται κατά την είσοδο στην εφαρμογή, παρουσιάζοντας πληροφορίες σε μορφή πινάκων ή γραφημάτων (gadget), από δεδομένα που αντλούνται δυναμικά από την βάση δεδομένων της επιχείρησης. Η γενικότερη λειτουργία του portal περιγράφεται στο κείμενο «Atlantis Portal» το οποίο βρίσκεται στο σχετικό σύνδεσμο του Atlantis Wiki: https://wiki.soft1.eu/. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη της εναλλαγής background μεταξύ My Outlook και Atlantis Portal μέσω σχετικού πλήκτρου του menu γρήγορης πρόσβασης (quick access menu) της εφαρμογής. Μέσω του ίδιου πλήκτρου, με ταυτόχρονη χρήση του «Ctrl» από το πληκτρολόγιο υπάρχει δυνατότητα καθορισμού προεπιλεγμένης συμπεριφοράς ανά χρήστη.
2. Προστέθηκε η πληροφορία της έκδοσης του SQL Native client στην οθόνη "Κατάσταση συστήματος" της εφαρμογής. Η παροχή της πληροφορίας αφορά τη χρήση του τύπου σύνδεσης «FireDAC» κατά το setup της εφαρμογής.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (28.1)
Λοιπά
1. Δόθηκε η δυνατότητα σχεδιασμού πολλαπλών εναλλακτικών προβολών οντοτήτων για όλες τις κύριες οντότητες (master forms) της εφαρμογής. Ο σχεδιασμός και η χρήση των προβολών μπορεί να αφορά «Όλους τους χρήστες», κάποιες «Ομάδες χρηστών» ή συγκεκριμένο «Χρήστη». Αναλυτικές πληροφορίες για τη παραμετροποίηση της εφαρμογής υπάρχουν στο κείμενο «User defined forms» στη σελίδα Παραμετροποίηση \ Customization στην ιστοσελίδα των eServices.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (27.1)
Περιοδική ΦΠΑ
1. Προστέθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες στις «Εργασίες» του browser των περιοδικών δηλώσεων:
o Άμεση προεπισκόπηση
o Αποστολή δήλωσης στο TAXISnet
Έτσι δεν απαιτείται πλέον η είσοδος του χρήστη σε κάθε μια περιοδική δήλωση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

Browsers
1. Παροχή δυνατότητας αυτόματης ανανέωσης δεδομένων στους browsers της εφαρμογής. Η ανανέωση των δεδομένων γίνεται στο παρασκήνιο, επιτρέποντας έτσι τους χρήστες να εκτελούν κανονικά τις καθημερινές τους λειτουργίες παρατηρώντας παράλληλα τις αυτόματες ανανεώσεις δεδομένων άλλων browser που θα έχουν ανοιχτούς στην επιφάνεια εργασίας. Για παράδειγμα ένας browser πωλήσεων που έχει σχεδιαστεί να εμφανίζει τις μη εγκεκριμένες παραγγελίες, όσο παραμένει ανοιχτός με ενεργοποιημένη την ιδιότητα αυτόματης ανανέωσης δεδομένων, θα εμφανίζει αυτόματα κάθε μη εγκεκριμένη παραγγελία που καταχωρείται στο σύστημα και θα την αφαιρεί μόλις αυτή εγκριθεί, χωρίς να εμποδίζει τον χρήστη να συνεχίζει παράλληλα τις καθημερινές του εργασίες.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (26.5)
Μηνιαίες Βεβαιώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες
Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού και αποστολής των μηνιαίων βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (26.2)
Λοιπά
1. Έγιναν αλλαγές σε πολλές εργασίες σύνδεσης/αποστολής κλπ στο Taxis ώστε να λειτουργούν ξανά μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη κεντρική ιστοσελίδα σύνδεσης στο Taxis.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (26.1)
Πάγια
1. Προστέθηκε η νέα μέθοδος απόσβεσης παγίων στοιχείων «Λειτουργική απόσβεση». Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για πάγια στοιχεία η λογιστική απόσβεση των οποίων βασίζεται στη λειτουργία τους. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σχετική λειτουργικότητα της εφαρμογής υπάρχουν στο κείμενο «Λειτουργική απόσβεση παγίων» στη διαδρομή Εκπαίδευση\Οντότητες – Διαδικασίες\Πάγια στα eServices.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (25.1)
Λογιστική
1) Τροποποιήθηκε η λειτουργία του χαρακτηρισμού «Ανενεργός» στη καρτέλα λογαριασμών λογιστικής. Συγκεκριμένα δόθηκε η δυνατότητα ενώ ο λογαριασμός χαρακτηρίζεται ανενεργός, ταυτόχρονα να μπορεί να «Κινείται».
2) Δυνατότητα χρονικής τακτοποίησης παραστατικών στο χρονικό διάστημα που προκύπτουν οι επιπτώσεις τους. Πληροφορίες για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας υπάρχουν στο κείμενο «Χρονική τακτοποίηση (διπλογραφικά)» στην ενότητα Υποστήριξη \ Ειδικά θέματα των eServices.

Εκτυπώσεις λογιστικής
Εκτυπώσεις \ Λογιστικής \ Χρηματοοικονομικές \ Ισοζύγιο αντισυμβαλλομένων προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής «Βάθος ανάλυσης λογαριασμών αντισυμβαλλομένων».

Έσοδα-Έξοδα
Από το menu Οργάνωση \ Γενικές παράμετροι \ Διαχείριση εταιρειών, μέσω του υπομενού Εργασίες \ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες \ Τέλη και ειδικοί φόροι, προστέθηκε η Απόδοση φόρου διαμονής.

Δικαιώματα πρόσβασης
Επεκτάθηκε η λειτουργία της οθόνης δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών με τη δυνατότητας συγκεντρωτικής εμφάνισης/καθορισμού των δικαιωμάτων της ομάδας χρηστών σχετικά με τις σειρές αρίθμησης παραστατικών. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή είναι οι ίδιες που υπάρχουν καταχωρημένες ανά Σειρά αρίθμησης στη φόρμα παραμετροποίησης Σειρών αρίθμησης της εφαρμογής στη σελίδα «Δικαιώματα».

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (24.1)
Εκτυπώσεις λογιστικής
1. Στην εκτύπωση από Λογιστική \ Εκτυπώσεις \ Λογιστικής \ Οικονομικών στοιχείων \ Ισοζύγιο αναλυτικό, προστέθηκε το φίλτρο «Λογαριασμοί με μηδενικό υπόλοιπο», το οποίο είναι προεπιλεγμένο κατά τη λήψη της εκτύπωσης και ελέγχει τη στήλη «Υπόλοιπο» της εκτύπωσης (id=13).
2. Στην εκτύπωση από Λογιστική \ Εκτυπώσεις \ Λογιστικής \ Οικονομικών στοιχείων \ Καρτέλα, προστέθηκε το φίλτρο «Λογαριασμοί με κατάσταση ‘Κινείται’» το οποίο είναι προεπιλεγμένο κατά τη λήψη της εκτύπωσης και μέσω του οποίου είναι δυνατόν να αποκλειστεί η εμφάνιση λογαριασμών οι οποίοι δεν έχουν επιλεγμένο το πεδίο «Κινείται» στα Βασικά τους στοιχεία.

Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων Από το menu Εκτυπώσεις \ Εσόδων-Εξόδων \ Λοιπές \ Κατάσταση ανεξόφλητων/εξοφλημένων συναλλαγών, προστέθηκε στο φίλτρο «Τύπος συναλλασσόμενου» η τιμή «Όλοι».

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (23.1)
Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
1. Προστέθηκαν οι στήλες «Οικονομική επιχ/κή δραστηριότητα» και «Οικονομική δραστηριότητα» στην εκτύπωση Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων.

Ενημέρωση λογιστικής
1. Στις συνδέσεις λογιστικής αγορών/πωλήσεων παγίων προστέθηκαν οι resolvers αξιών:
a. E2;Αξία άλλων εξόδων Ομάδα 1
b. W2;Αξία Φ.Π.Α. άλλων εξόδων Ομάδα 1
c. E5;Αξία άλλων εξόδων Ομάδα 2
d. W3;Αξία Φ.Π.Α. άλλων εξόδων Ομάδα 2
2. Στην εργασία «Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο (GTemp/GData)» προστέθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής επιλογής των ενοτήτων από τις οποίες θα γίνει η εξαγωγή των δεδομένων.

Εταιρείες
1. Προθήκη της δυνατότητας σύνδεσης με την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για την «Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους» από τις Εργασίες της Εταιρείας.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (22.1)
Πάγια
1. Προστέθηκε το πεδίο «Αριθμός μητρώου» στον browser αναζήτησης παγίων στις γραμμές παραστατικών παγίων.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (21.1)
Συναλλασσόμενοι
1. Κατά τη καταχώρηση νέου πελάτη, βελτιώθηκε το μήνυμα που εμφανίζεται κατά τον έλεγχο ύπαρξης πελάτη με ίδιο ΑΦΜ ώστε να εμφανίζει και την εταιρεία στην οποία εντοπίστηκε.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (20.1)
Λογιστική
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής τύπου υπολογισμού στον καθορισμό της αιτιολογίας των πρότυπων άρθρων λογιστικής.

Intrastat
1. Στις δηλώσεις intrastat εμφανίζεται εικονίδιο σφάλματος στις γραμμές που η αξία είναι αρνητική (π.χ. πιστωτική συναλλαγή).

Έσοδα-Έξοδα
1. Η οριακή ημερομηνία καταχώρησης παρ/κών δεν είναι πλεόν η 26η του επόμενου μήνα του τριμήνου, αλλά η τελευταία ημερομηνία του επόμενου μήνα του τριμήνου.

Γέφυρα
1. Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης των resolvers λογαριασμών F1-F44 στο σχεδιασμό της γέφυρας και για τις επιβαρύνσεις (π.χ. έξοδα) που έχουν δικό τους ΦΠΑ.
2. Προστέθηκε o resolver αξιών RE39, ο οποίος συγκεντρώνει την αξίας του τέλους ανακύκλωσης για τα είδη που εμπίπτουν στην παρ.5 το άρθρου 39α.
3. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα εφαρμογής μοντέλων επιμερισμού αναλυτικής λογιστικής στο σχεδιασμό της γέφυρας αποσβέσεων των παγίων. Συγκεκριμένα, με τη χρήση της παραμέτρου

S στη στήλη του λογαριασμού αναλυτικής λογιστικής, δόθηκε η δυνατότητα ανάλυσης των αξιών με βάση το μοντέλο επιμερισμού της αποσβενόμενης οντότητα παγίου. 4. Με τη χρήση του resolver ADS1 στη στήλη του λογαριασμού αναλυτικής λογιστικής στη παραμετροποίηση της γέφυρας αποσβέσεων (τρέχουσα λειτουργικότητα), λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη γραμμή του μοντέλου επιμερισμού ανά αποσβενόμενη οντότητα παγίου (εφαρμόζεται στην περίπτωση που η ανάλυση είναι σε ένα μόνο λογαριασμό (100%).

1. Κατά το login στην εφαρμογή δεν εμφανίζονται στη λίστα επιλογής εταιριών, οι εταιρείες που έχουν γίνει αενεργές. 2. Στα στοιχεία προσαρτήματος των εταιρειών με μέγεθος οντότητας «Πολύ μικρή παρ.2α άρθρου 1» και «Πολύ μικρή παρ.2β άρθρου 1» προστέθηκε η ερώτηση «Απόκτηση ιδίων μετοχών (περ.γ παρ.3 αρ.1 Ν.4403/2016)». Η ερώτηση, καθώς και η απάντησή της, εμφανίζονται στην εκτύπωση του προσαρτήματος μόνο έχει δοθεί απάντηση. Εάν μάλιστα δοθεί αρνητική απάντηση, τότε στην εκτύπωση εμφανίζεται και το λεκτικό «Χ.Ε.Δ.».

1. Κατά την εργασία εκτύπωσης παραστατικών από τον browser ακολουθείται η σειρά εμφάνισης τους στο browser ακόμη και στην περίπωση που αυτή έχει προέλθει από τη γρήγορη ταξινόμηση. 2. Προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης του καθορισμένου background fill effect μέσω σχετικής ερώτησης η οποία εμφανίζεται κατά την έξοδο του χρήστη από τον browser.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (19.1)
ΦΠΑ
1. Για την υποστήριξη των διατάξεων του άρθρου 39Α, παρ.5 του Ν.2859 προστέθηκαν στη γενική λογιστική οι φορολογικές κατηγορίες:
98 Εισροές (Αγορές) άρθρου 39α
99 'Εισροές δαπανών άρθρου 39α
και στα έσοδα-έξοδα οι φορολογικές κατηγορίες:
74 Εισροές (Αγορές) άρθρου 39α
75 Εισροές δαπανών άρθρου 39α
Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο με αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης στα e-services.

Δηλώσεις παρακρατηθέντων φόρων
2. Στην ενότητα της λογιστικής:
Ενεργοποιήθηκε η παράμετρος «Αναζήτηση στοιχείων συν/μένων στην ενότητα «Χρημ/μικά» (απόδοση φόρων)» στον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων.

Περιοδική ΦΠΑ
1. Στην οθόνη εισαγωγής στοιχείων που εμφανίζεται κατά τον υπολογισμό προστέθηκε το πεδίο «Άμεση προεπισκόπηση μετά τον υπολογισμό».

Vies - Intrastat
1. Στις εργασίες του browser των καταστάσεων Vies/Intrastat η εργασία «Σύνδεση στο Taxisnet χωρίς αποστολή στοιχείων».

Λογιστική
1. Προστέθηκε το φίλτρο «Μοντέλο λογιστικών διαφορών» στα διαθέσιμα φίλτρα του browser του Λογιστικού Σχεδίου.
2. Κατά τη διαγραφή άρθρου που είναι συνδεδεμένο με ταμειακό άρθρο, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα: «ΠΡΟΣΟΧΗ Θα διαγραφεί και το άρθρο της Ταμειακής».

Εκτυπώσεις λογιστικής
1. Στην εκτύπωση «Πίνακας διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης», προστέθηκε το πεδίο «Αξία φόρου εισοδήματος». Εάν συμπληρωθεί το πεδίο, τότε ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται αυτόματα, αλλά λαμβάνεται υπόψη η συμπληρωθείσα τιμή.

Πάγια
1. Στη σύνδεση με τη λογιστική των αγορών παγίων προστέθηκε ο resolver «IN31 – Αξία ΦΠΑ (Intrastat)».

Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
1. Στην εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Ισοζύγιο)» το πεδίο-παράμετρος «Να συμπεριληφθούν οι ανενεργοί λογαριασμοί ενεργών στηλών» είναι πλέον προεπιλεγμένο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση ανεξόφλητων συναλλαγών»:
α) Άλλαξε ο τίτλος της εκτύπωσης σε «Κατάσταση ανεξόφλητων/εξοφλημένων συναλλαγών».
β) Προστέθηκε το πεδίο «Κατάσταση παραστατικών» με διαθέσιμες τιμές: Ανεξόφλητα, Εξοφλημένα, Όλα.
γ) Προστέθηκε το πεδίο «Ανάλυση πληρωμών». Με την επιλογή του πεδίου εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών (εφόσον υπάρχουν).
3. Στην εκτύπωση «Ανακεφαλαίωση χρήσης» οι πληρωτέοι φόροι εμφανίζονται στο τέλος της εκτύπωσης και εφόσον δεν επιλεχθεί το νέο πεδίο-παράμετρος «Απόκρυψη πληρωτέων φόρων».
4. Στην εκτύπωση «Πίνακας διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης», προστέθηκε το πεδίο «Αξία φόρου εισοδήματος». Εάν συμπληρωθεί το πεδίο, τότε ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται αυτόματα, αλλά λαμβάνεται υπόψη η συμπληρωθείσα τιμή.

Λοιπά
1. Προστέθηκαν στο λεξικό δεδομένων τα υπολογιζόμενα πεδία συναλλαγών:
GLUPDSTATUS_CALC (σχέση με γενική λογιστική)
SXUPDSTATUS_CALC (σχέση με έσοδα - έξοδα)
Οι τιμές των πεδίων είναι:
0 - εάν δεν υπάρχει σύνδεση με λογιστική
1 - εάν υπάρχει σύνδεση με λογιστική και σχετικό άρθρο/παραστατικό
2 - εάν υπάρχει σύνδεση με λογιστική και δεν υπάρχει σχετικό άρθρο/παραστατικό
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο browser των παραστατικών.
2. Mε τη χρήση του συνδυασμού πλήκτρων [Ctrl+Num*] (είναι διαθέσιμος για παραμετροποίηση) στην κύρια οθόνη της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί ν’ αλλάζει την ημερομηνία login χωρίς να χρειάζεται να κάνει relogin.
3. Στις γενικές παραμέτρους της οργάνωσης λειτουργίας προστέθηκε των μενού «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» που έχει την ίδια λειτουργικότητα με το μενού που εμφανίζεται στις εργασίες των εταιρειών.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (18.1)
Προσωρινή δήλωση
1. Προστέθηκε έλεγχος για την αποφυγή διπλοκαταχώρησης αρχικής δήλωσης στην ίδια περίοδο.

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
1. Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά». Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στις μεταβλητές τιμολόγησης το πεδίο «Κωδικός αμοιβών (επιχειρηματική δραστηριότητα)».
2. Στις παραμέτρους λογιστικής και εσόδων-εξόδων προστέθηκε το πεδίο «Αναζήτηση στοιχείων συναλλασσομένων στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά» (απόδοση φόρων)». Στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί η νέα παράμετρος, τότε στον υπολογισμό (από την ενότητα λογιστικής και εσόδων-εξόδων) μπορούν να λάβουν μέρος άρθρα/παραστατικά εσόδων-εξόδων που έχουν καταχωρηθεί μέσω της σύνδεσης λογιστικής, παρόλο που δεν έχουν στοιχεία συναλλασσομένου.
3. Στις εργασίες προστέθηκε η επιλογή «Ελεγκτική εκτύπωση».

Εκτυπώσεις εσόδων-εξόδων
1. Στα βιβλία εσόδων/εξόδων/εσόδων-εξόδων η ερώτηση «Σύνολα ανά μήνα», άλλαξε σε «Σύνολα ανά» και παίρνει τις τιμές: «Μήνα», «Ημέρα».
2. Στην εκτύπωση «Απόδοση ΦΠΑ», όταν επιλεχθεί ανάλυση σε επίπεδο λογαριασμού, τότε οι λογαριασμοί εμφανίζονται ταξινομημένοι με βάση τον κωδικό τους.

Εκτυπώσεις παγίων
1.Στην εκτύπωση «Μητρώο παγίων αναλυτικό» προστέθηκε η ερώτηση «Κατάσταση αποσβενόμενης οντότητας» με διαθέσιμες τιμές: Μη ενεργό, Ενεργό, Όλα.

ΜΥΦ
1. Στις καταστάσεις ΜΥΦ προστέθηκε το πεδίο «Αριθμός δήλωσης». Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα κατά την υποβολή αρχείου μέσω webservice, αλλά και με την εργασία «Κατάσταση υποβληθέντος αρχείου».
2. Η εργασία υποβολής αρχείου μέσω webservice ενημερώνει την ημερομηνία υποβολής με βάση την ημερομηνία του συστήματος.

Υποκαταστήματα εταιρείας
1. Προστέθηκε το πεδίο «Ημερομηνία διακοπής».

Γενικά
1. Οι αρχικές τιμές των επιλογών «Επαναληπτική καταχώρηση» και «Επαναληπτική καταχώρηση με αντιγραφή δεδομένων» δεν αποθηκεύονται πλέον και δεν είναι γενικές. Οι επιλογές παραμένουν διαθέσιμες και αρχικά είναι απενεργοποιημένες. Οι τιμές τους είναι ανεξάρτητες σε κάθε φόρμα.

Λεξικό δεδομένων
1. Προστέθηκε στα πεδία συναλλαγών το πεδίο VALSIGN_EXP (Πρόσημο παρ/κού). Η τιμή του πεδίου είναι 1 ή -1 ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής.

Μακροεντολές
1. Προστέθηκε η παράμετρος MINIMIZED. Εάν δοθεί στη νέα παράμετρο η τιμή 1 κατά το άνοιγμα ενός παραθύρου με μακροεντολή, τότε το παράθυρο εμφανίζεται minimized.
2. Δόθηκε η δυνατότητα μη αυτόματου ανοίγματος αρχείου που παράγεται με μακροεντολή από τις εκτυπώσεις της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε η παράμετρος PRTAUTOSHOW. Για την υποστήριξη της νέας παραμέτρου προστέθηκε η ερώτηση «Αυτόματο άνοιγμα αρχείου» στο wizard σχεδιασμού μακροεντολών.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (17.1)
Λογιστική
1. Προστέθηκε η εργασία «Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων».
2. Ενεργοποιήθηκε το πεδίο «Έλεγχος ύπαρξης κωδικού παραστατικού» στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής.

Προσωρινή δήλωση
1. Στο browser της εργασίας «Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ» προστέθηκε η στήλη «Φόρος».

Έσοδα – έξοδα
1. Προστέθηκαν οι παρακάτω συμπληρωματικές κατηγορίες που διευκολύνουν τη συμπλήρωση του φορολογικού εντύπου Ε3:
α) Πράσινες Ενισχύσεις (Πυλώνας 1)
β) Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (Πυλώνας 1)
γ) 'Επενδυτικές Ενισχύσεις (Πυλώνας 2)
δ) Λοιπές περιπτώσεις Ενισχύσεων (Πυλώνας 2)
ε) Επενδυτικές Ενισχύσεις (Αλιείς)
στ) Λοιπές περιπτώσεις Ενισχύσεων (Αλιείς)

Εκτυπώσεις παγίων
1. Στην εκτύπωση «Μητρώο παγίων λογιστικής – φορολογικής βάσης» προστέθηκε γραμμή γενικών συνόλων στο τέλος της εκτύπωσης.

Εταιρείες
1. Στο πεδίο «Νομική μορφή» προστέθηκε η τιμή «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση».

Γενικά
1. Στη login οθόνη της εφαρμογής προστέθηκε το πλήκτρο/εικονίδιο «Κατάσταση συστήματος». Με την επιλογή του εμφανίζονται σχετικές με το σύστημα πληροφορίες.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (16.1)
Λογιστική
1. Προστέθηκε το πεδίο «Όνομα Πατρός» στη Διαχείριση λογαριασμών λογιστικής στη σελίδα «Στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ». Το νέο πεδίο χρησιμοποιείται στις Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εκτυπώσεις λογιστικής
1. Στην εκτύπωση «Λογιστικό σχέδιο» προστέθηκαν οι στήλες «Είδος Λογαριασμού» και «Καθεστώς ΜΥΦ».
2. Στην εκτύπωση «Ημερολόγια κινήσεων» προστέθηκε στα διαθέσιμα πεδία ταξινόμησης ο συνδυασμός «Τύπος κίνησης+ Άρθρο».

Έσοδα-έξοδα
Προστέθηκαν οι συμπληρωματικές κατηγορίες:
47 – Δαπάνες άρδευσης
48 – Χονδικές πωλήσεις ιδίων προϊόντων (εσ.αγρ.δραστ/τα)
49 – Λιανικές πωλήσεις ιδίων προϊόντων (εσ.αγρ.δραστ/τα)
Η συμπληρωματική κατηγορία 47 χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του πεδίου 515 του εντύπου Ε3.
Άλλαξαν οι περιγραφές των συμπληρωματικών κατηγοριών:
38 – Χονδρικές πωλήσεις Αγροτών αρ.41
39 – Λιανικές πωλήσεις Αγροτών αρ.41

Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
1. Στην εκτύπωση «Ημερολόγιο παραστατικών» προστέθηκε το φίλτρο «Υποκατάστημα».

Πάγια
1. Η εργασία «Ακύρωση αποσβέσεων» ελέγχει εάν οι επιλεχθείσες για ακύρωση αποσβέσεις έχουν ενημερώσει τη Λογιστική. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί ενημέρωση της Λογιστικής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το οποίο καλείται ο χρήστης να συνεχίσει ή όχι την εργασία.
2. Κατά την επιλογή των λογιστικών αποσβέσεων μιας αποσβενόμενης οντότητας, προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης των λογιστικών αποσβέσεων η ημερομηνία ένταξης της οντότητας.

Βοηθητικές εργασίες
1. Στις βοηθητικές εργασίες στην ενότητα «Οργάνωση λειτουργίας» προστέθηκε η εργασία «Διαγραφή εταιρείας».

Λοιπά
1. Προστέθηκε η επιλογή «Υποκατάστημα Αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα» στις διαθέσιμες νομικές μορφές: α) στη διαχείριση εταιρειών και β) στα σταθερά στοιχεία πελατών/προμηθευτών.
2. Στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εμφανίζονται στις εργασίες της διαχείριση εταιρειών προστέθηκε η επιλογή «Σύνδεση στις υπηρεσίες ΕΦΚΑ».

Γενικά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής των εικονιδίων που βρίσκονται την επιφάνεια εργασίας του Atlantis από ένα χρήστη της εφαρμογής σε άλλο. Η λειτουργικότητα περιγράφεται στο κείμενο «Δυνατότητες και χειρισμός του νέου μενού» στην ενότητα e-Services της εταιρείας.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (15.1)
Έσοδα – έξοδα
1. Προστέθηκε η εργασία «Πολλαπλά παραστατικά».
α. Ο χρήστης αρχικά επιλέγει «Σειρά». Εάν η σειρά απαιτεί συναλλασσόμενο επιλέγει «Συναλλασσόμενο».
β. Στο grid των γραμμών σε κάθε γραμμή επιλέγει τον κωδικό παραστατικού (εάν η σειρά δεν παράγει αυτόματα κωδικό παραστατικού), την ημερομηνία και στη συνέχεια λογαριασμό εσόδων-εξόδων και αξία (υποκείμενη και ΦΠΑ).
γ. Με την καταχώρηση δημιουργούνται τόσα παραστατικά όσες και οι γραμμές που έχουν καταχωρηθεί.
Εάν ο χρήστης συμπληρώσει τον ίδιο κωδικό παραστατικού σε περισσότερες από μία γραμμές, τότε αυτές οι γραμμές καραχωρούνται στο ίδιο παραστατικό.
2. Στους ειδικούς φόρους προστέθηκε το πεδίο «Συνθήκη». Εάν ένας ειδικός φόρος διαθέτει συνθήκη, τότε ο ειδικός φόρος υπολογίζεται μόνο εάν επαληθεύεται η σχετική συνθήκη.
3. Στις εκτυπώσεις των βιβλίων εσόδων-εξόδων προστέθηκε η ερώτηση «Σύνολα ανά μήνα». Επιλέγοντας την ερώτηση, εμφανίζονται εκτός από τα σύνολα ανά μήνα και οι γραμμές «Από μεταφορά», «Σε μεταφορά».
4. Στην εκτύπωση «Κατάσταση απαλλασσόμενων συναλλαγών» προστέθηκε το πεδίο ομαδοποίησης «ΑΦΜ». Εάν ο χρήστης επιλέξει «Συνοπτική εμφάνιση», τότε γίνεται αυτόματα συνοπτική ομαδοποίηση ως προς ΑΦΜ και εμφανίζεται και το πλήθος παραστατικών ανά ΑΦΜ.

Λογιστικό σχέδιο
1. Στις εργασίες του browser προστέθηκε η εργασία «Μαζική δημιουργία» για την μαζική δημιουργία νέων λογαριασμών. Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

Σύνδεση με τη Λογιστική
1. Στη σύνδεση λογιστικής «Λοιπών συναλλαγών πελατών» προστέθηκαν οι resolvers αξιών:
IN1 Συνολική αξία (INTRASTAT)
IN2 Καθαρή αξία (INTRASTAT)
IN3 Αξία ΦΠΑ (INTRASTAT)
IN31 Αξία ΦΠΑ (INTRASTAT) υπολογιζόμενη
20 Στη σύνδεση λογιστικής «Εμβασμάτων προμηθευτών» προστέθηκαν οι resolvers αιτιολογίας header:
NLS1 Επωνυμία 1ου προμηθευτή
NLS3 ΑΦΜ 1ου προμηθευτή

Περιοδική ΦΠΑ
Όταν το πεδίο 511 λαμβάνει θετική τιμή, τότε επιλέγεται αυτόματα το πεδίο «Καταβολή σε 2 δόσεις». Σε αντίθετη περίπτωση αποεπιλέγεται.

ΜΥΦ
1. Για την κάλυψη των περιπτώσεων έκδοσης Τιμολογίων σε Ιδιώτες, κατά τον υπολογισμό καταστάσεων ΜΥΦ με κατηγορία «Πωλήσεις/Έσοδα» και «Πωλήσεις λιανικής» έχει προστεθεί η ερώτηση «Τιμολόγια μη υπόχρεων πελατών σε λιανικές πωλήσεις».
2. Στις εργασίες του browser προστέθηκαν οι εργασίες:
α. Δημιουργία πολλαπλών καταστάσεων και
β. Μαζικός υπολογισμός

Πάγια
Το πεδίο «Το ΦΠΑ προστίθεται στην αξία κτήσης» μεταφέρθηκε από τις ειδικές παραμέτρους στα στοιχεία παγίου.

Τύποι συναλλαγής
1. Στο δεξί κλικ του browser προστέθηκε η εργασία «Εισαγωγή σε εταιρείες».

Τύποι κινήσεων
1. Στο δεξί κλικ του browser προστέθηκε η εργασία «Εισαγωγή σε εταιρείες». Η εργασία προϋποθέτει ότι έχουν ήδη εισαχθεί οι σχετικοί τύποι συναλλαγών.

Λοιπά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού του μεγέθους των παραγόμενων από την εφαρμογή αρχείων PDF.
Συγκεκριμένα, μπορεί ο χρήστης να καθορίσει ανά σταθμό εργασίας κατά πόσο στα αρχεία που δημιουργούνται από την εφαρμογή θα ενσωματώνονται και οι γραμματοσειρές. Η μη ενσωμάτωση των γραμματοσειρών συνεπάγεται σημαντικά μειωμένο μέγεθος παραγόμενων αρχείων.
Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται από την οθόνη των εκτυπώσεων της εφαρμογής όπου αν επιλεγεί εκτύπωση σε αρχείο PDF, εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη η ρύθμιση «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εφόσον επανακαθοριστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση η επιλογή αποθηκεύεται στο σταθμό εργασίας και πλέον η παράγωγή των PDF αρχείων από όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής γίνεται με το συγκεκριμένο τρόπο.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (14.1)
Λογιστική
1, Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής λογιστικού σχεδίου μέσα στη χρήση, δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν καταχωρημένα άρθρα. Η μετάβαση γίνεται σε δύο στάδια: α) Δημιουργία του νέου λογιστικού σχεδίου και β) Μεταφορά των άρθρων στο νέο λογιστικό σχεδίο. Για την υποστήριξη των δύο βημάτων προστέθηκαν οι εργασίες λογιστικού σχεδίου: «Δημιουργία μέσα στη χρήση» και «Μεταφορά άρθρων στο νέο σχέδιο». Για την εκτέλεση της δεύτερης εργασίας πρέπει να γίνει αντιστοίχιση των λογαριασμών του παλαιού λογιστικού σχεδίου που συμμετέχουν στα άθρα με λογαριασμούς του νέου λογιστικό σχέδιο.

Εκτυπώσεις λογιστικής
1, Προστέθηκε η εκτύπωση «Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης».
2. Προστέθηκε η ερώτηση «Εμφάνιση των άρθρων που συμμετέχει ο λογαριασμός» στην εκτύπωση «Οριζόμενα ημερολόγια».

Έσοδα-έξοδα
1. Στην εισαγωγή παραστατικών εσόδων-εξόδων από GData λαμβάνεται υπόψη το υποκατάστημα που είναι δηλωμένο στη σειρά των παραστατικών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για εισαγωγή παραστατικών διαφόρων υποκαταστημάτων με ένα αρχείο GData και χωρίς την ανάγκη για relogin.

Εκτυπώσεις εσόδων-εξόδων
1. Προστέθηκε η εκτύπωση «Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης».

Πάγια
1. Στις κατηγορίες παγίων προστέθηκε η σελίδα «Λογ/σμοί ΓΛ ΕΛΠ». Η νέα σελίδα εμφανίζεται με την επιλογή του πεδίο «Λογιστική» και διαθέτει τα πεδία (λογαριασμούς): «Ζημιά επιμέτρησης εύλογης αξίας», «Ζημιά απομείωσης», «Σωρευμένες απομειώσεις» και «Κέρδη αναστροφής απομείωσης». Οι νέοι λογαριασμοί προτείνονται στην καταχώρηση παγίων κατά την επιλογή της κατηγορίας παγίου.

Intrastat
1. Στις γραμμές των καταστάσεων intrastat προστέθηκε στήλη στην οποία εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο στην περίπτωση που υπάρχει σφάλμα σε μια γραμμή. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο εμφανίζεται μήνυμα με τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί στη γραμμή.
2. Στο μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στις γραμμές των καταστάσεων intrastat προστέθηκαν οι εργασίες: «Διαγραφή γραμμών με μηδενική στατιστική αξία» και «Διαγραφή γραμμών με μηδενική μάζα».

Λοιπά
1. Στις παραμέτρους σταθμούς εργασίες προστέθηκε το πεδίο «Χρήση browser» με διαθέσιμες τιμές: Internet Explorer\Microsoft Edge, Google Chrome. Με το νέο πεδίο δίνεται η δυνατότητα παραμετρικής επιλογής browser κατά την ηλεκτρονικό υποβολή εντύπων στο taxisnet.

Στην αρχή της σελίδας