Atlantis Entry E.R.P.

 
Έκδοση 1.3 Build 32.1Έκδοση 1.3 Build 27.1Έκδοση 1.2 Build 25.1Έκδοση 1.2 Build 21.1Έκδοση 1.2 Build 17.1
Έκδοση 1.3 Build 31.3Έκδοση 1.3 Build 26.5Έκδοση 1.2 Build 24.1Έκδοση 1.2 Build 20.1Έκδοση 1.2 Build 16.1
Έκδοση 1.3 Build 29.1Έκδοση 1.3 Build 26.2Έκδοση 1.2 Build 23.1Έκδοση 1.2 Build 19.1Έκδοση 1.2 Build 15.1
Έκδοση 1.3 Build 28.1Έκδοση 1.3 Build 26.1Έκδοση 1.2 Build 22.1Έκδοση 1.2 Build 18.1Έκδοση 1.2 Build 14.1
Έκδοση 1.3 (32.1)
Από την έκδοση 1.3.32.1 το Atlantis Entry υποστηρίζει τη διασύνδεση με τη πλατφόρμα myDATA και περιλαμβάνει προδιαγραφές που αφορούν στη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της Α.Α.Δ.Ε. Βάσει των εν ισχύ τεχνικών προδιαγραφών της Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα με την κοινή απόφαση Α. 1138/2020 του Υπουργείου Οικονομικών και της Α.Α.Δ.Ε. πραγματοποιήθηκε η υλοποίηση της υποχρέωσης διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται: •λειτουργίες παραμετροποίησης της εγκατάστασης, •λειτουργικότητα παραγωγής δεδομένων myDATA στην εγκατάσταση, •λειτουργικότητα αποστολής στην ΑΑΔΕ, των δεδομένων myDATA της εγκατάστασης, μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης (SoftOne EINVOICING)

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (31.3)
Έσοδα Έξοδα
1. Ενημέρωση αποστολών (περιοδικής, vies, επιχ δραστηριότητας κτλ) με τις νέες αλλαγές του taxis

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (29.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εξόφλησης παραστατικών πώλησης (χονδρική ή λιανική) με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες, μέσω συνδεδεμένων στο ERP συσκευών POS της εταιρείας CardLink.
2. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της εφαρμογής κατά την ανάληψη χρημάτων σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα προκύπτουν πλέον συναλλαγματικές διαφορές γραμμής. Η λογική λειτουργίας είναι παρόμοια με εκείνη της εξόφλησης αξιογράφων σε ξένο νόμισμα, με μόνη διαφοροποίηση ότι αντί να λαμβάνεται η ισοτιμία διαφοράς από αξιόγραφο θα λαμβάνεται από κατάθεση.
3. Βελτιώθηκε το επιστρεφόμενο μήνυμα σφάλματος σχετικά με τους μη αποδεκτούς χαρακτήρες στις αιτιολογίες online εμβασμάτων προμηθευτών μέσω της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας.
4. Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής στην υπηρεσία eINVOICE των παρακάτω συναλλαγών είσπραξης πελατών:
Ταμειακές συναλλαγές
Εξοφλήσεις μέσω αντιπροσώπου
Συναλλαγές με προμηθευτές
με χρήση του νέου μορφότυπου το οποίο δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Υπόδειγμα (draft) φόρμας συναλλαγής η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των συναλλαγών στην υπηρεσία, υπάρχει αποθηκευμένη με το τίτλο eINVOICEReceipt.frm στον υποφάκελο PrintTemplates εντός του φακέλου εγκατάστασης της εφαρμογής.

Πωλήσεις
1. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα δημιουργίας παραστατικών παραγωγής από παραστατικά Πώλησης- Λιανικής ώστε στις περιπτώσεις επιστροφών προϊόντων να μην δημιουργούνται παραστατικά παραγωγής με αρνητικό πρόσημο.
2 Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα των παραστατικών Πωλήσεων-Λιανικής ώστε με την επιλογή πελάτη να εμφανίζεται αυτόματα, εφόσον υπάρχει, η κάρτα πόντων του.
3. Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρησης από το χρήστη της ημερομηνίας της συναλλαγής εξόφλησης στην οθόνη εξόφλησης παραστατικών μέσα από το κύκλωμα Πωλήσεων. Στο πεδίο εμφανίζεται ως προτεινόμενη η ημερομηνία του παραστατικού πώλησης, σύμφωνα με την υφιστάμενη λειτουργικότητα, αλλά ο χρήστης έχει δυνατότητα αλλαγής της τιμής του πεδίου. Η επέκταση αφορά όλους τους τρόπους εξόφλησης (μετρητά, εξόφληση μέσω τραπέζης, αντικαταβολή) των παραστατικών.
4. Προστέθηκε προειδοποιητικό μήνυμα κατά την ακύρωση παραστατικών τα οποία έχουν εξοφληθεί με κάρτα (EDPSpos, CardLink), σχετικά με την ακύρωση/επιστροφή των χρημάτων στη κάρτα.
5. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της μαζικής εκτύπωσης παραστατικών ώστε να υλοποιείται και η ηλεκτρονική τιμολόγηση -αποστολή παραστατικών- μέσω της πλατφόρμας eInvoice.
6. Για να καλυφθούν οι απαιτήσεις σήμανσης των παραστατικών πώλησης που εκδίδονται από προμηθευτές LPG ή CNG σε πρατήρια υγρών καυσίμων (ΠΟΛ 1195/2018) :
a. Δόθηκε η δυνατότητα στην εφαρμογή της καταγραφής "Αρ. αδ. πρατηρίου" στο αρχείο Υποκαταστημάτων πελατών. Το πεδίο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα υποκαταστήματα πελατών της εγκατάστασης για τα οποία βάσει της ΠΟΛ πρέπει να εκδίδονται και να αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ παραστατικά πώλησης/διακίνησης LPG ή CNG στα οποία περιλαμβάνεται και η πληροφορία του αριθμού αδείας πρατηρίου.
b. Δόθηκε η δυνατότητα, στο αρχείων ειδών -σελίδα 'Ειδικά στοιχεία'- σε είδη με επιλεγμένο τύπο καυσίμου, να επιλέγεται από το χρήστη η διαβίβαση στοιχείων είτε στη ΚΜΜ είτε στη ΔΜΜ.
c. Επεκτάθηκε ο μηχανισμός δημιουργίας της συμβολοσειράς διαβίβασης στοιχείων προς τους συνδεδεμένους μηχανισμούς σήμανσης από τα παραστατικά πώλησης ώστε όταν πρόκειται για καύσιμο να αθροίζονται οι ποσότητες όλων των γραμμών του παραστατικού στις οποίες επαναλαμβάνεται το ΙΔΙΟ είδος (γα περιπτώσεις διαφορετικών αριθμών διαβίβασης, διαφορετικών Α.Χ., ...., κ.λ.π.)
ΠΡΟΣΟΧΗ, συνεχίζει να ισχύει ο περιορισμός ύπαρξης ΜΟΝΟ ΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ καυσίμου ανά παραστατικό. Αν στο παραστατικό υπάρχουν περισσότερα του ενός είδη καυσίμων τότε καταγράφεται στο e.txt το σύνολο της ποσότητας του πρώτου κατά αύξουσα σειρά είδους καυσίμου που υπάρχει στο παραστατικό.
Η υλοποίηση του θέματος απαιτεί το συγχρονισμό της βάσης δεδομένων της εφαρμογής ώστε να προστεθούν τα νέα πεδία 'Αρ. αδείας πρατηρίου' στο αρχείο Υποκαταστημάτων πελατών και το πεδίο 'Διαβίβαση σε' στο κύριο αρχείο ειδών.

Αποθήκη
1. Προστέθηκε η Ημερομηνία Λήξης Παρτίδας στη φυσική απογραφή των ειδών. Η απόδοσή τιμών στη στήλη ενημερώνει το αντίστοιχο πεδίο στις απογραφόμενες παρτίδες μόνο εφόσον αυτό δεν έχει ήδη τιμή.

Reporting Tools
1. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα των Advanced reports της εφαρμογής ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο χρήστη καθορισμού αναδυόμενων οντοτήτων με δεξί κλικ από τη γραμμή αποτελεσμάτων της εκτύπωσης. Η λειτουργία γίνεται μέσω αντιστοίχισης πεδίων-κλειδιών (τα οποία δεν είναι απαραίτητα ορατά στα αποτελέσματα) της εκτύπωσης με τη σχετική αναδυόμενη οντότητα.

Έντυπα Λογιστικής
1. Στη βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα δόθηκε η δυνατότητα συμπλήρωσης των πεδίων «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης». Συγκεκριμένα: Τα πεδία «Αλλοδαπός», «Χώρα» και «Συντελεστής Φορολόγησης» συμπληρώνονται από το χρήστη στις περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται καταχώρηση εγγραφής για αλλοδαπό δικαιούχο που δε διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ. Στις περιπτώσεις αυτές θα επιλέγεται η ένδειξη «ναι» στο πεδίο 'Αλλοδαπός χωρίς ΑΦΜ', η 'Χώρα' φορολόγησης', και κατόπιν θα συμπληρώνεται από το χρήστη ο 'Συντελεστής Φορολόγησης'. Στην περίπτωση αλλοδαπών που δεν διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ το πεδίο 'ΑΦΜ' θα μένει κενό.
2. Στο αρχείο βεβαιώσεων αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα προστέθηκε ο κωδικός αμοιβής «94-Αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις οποίες η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου της περίπτωσης δ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 από τους φορείς γενικής κυβέρνησης γίνεται βάσει συγκεντρωτικών εγγραφών».

Γέφυρες Λογιστικής
1. Επεκτάθηκε το αρχείο GData ώστε τα στοιχεία των συναλλασσόμενων που υπάρχουν στις γραμμές των παραστατικών να εισάγονται στις γραμμές (detail) του παραγόμενου αρχείου και όχι στη κεφαλίδα (header). Έτσι ώστε να εισάγονται στο αρχείο οι πληροφορίες των συναλλασσόμενων και για συναλλαγές τύπου εμβασμάτων κ.λ.π. όπου ο συναλλασσόμενος είναι στις γραμμές του παραστατικού.
2. Η εφαρμογή κατά το συγχρονισμό των δεδομένων της στη νέα έκδοση φροντίζει στις εγκαταστάσεις Εσόδων-Εξόδων (τήρηση λογιστικών βιβλίων Β’ κατηγορίας) ώστε το αρχείο GData να παράγεται με τη μορφή που ισχύει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να γίνει παρέμβαση του χρήστη στη παραμετροποίηση σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο σχετικό κείμενο στο σύνδεσμο του Atlantis Wiki: https://wiki.soft1.eu/, ώστε να ενεργοποιηθεί η παραγωγή του αρχείου GData με τη νέα μορφή.

Πάγια
1. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της εργασίας «Ακύρωση κλεισίματος υπό κατασκευή παγίων» ώστε με την εκτέλεσή της να διαγράφεται τόσο το παραστατικό του κλεισίματος, όσο και η αντίστοιχη αποσβενόμενη οντότητα του παγίου.
2. Προστέθηκε έλεγχος στη καταχώρηση παραστατικού παγίου με τύπο κίνησης στον οποίο έχει καθοριστεί φύση συναλλαγής "Λήξη αδράνειας". Ο έλεγχος εξασφαλίζει ότι για το συγκεκριμένο πάγιο υπάρχει ήδη καταχωρημένο παραστατικό, στην ίδια ή προγενέστερη ημερομηνία, με τύπο κίνησης "Έναρξη αδράνειας" και ότι ΔΕΝ υπάρχει άλλο παραστατικό "Λήξης αδράνειας" εντός της ίδιας χρονικής περιόδου.

Εκτυπώσεις Παγίων
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής νέων στηλών με «SQL ερώτημα» στην εκτύπωση επιχορηγήσεων παγίων.

Φόρμες παραστατικών
1. Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής τύπου υπολογισμού (συνάρτησης) σε πεδία τύπου "Εικόνα από αρχείο" στις γραφικές φόρμες εκτύπωσης παραστατικών.
2. Αναμορφώθηκε η μπάρα λειτουργιών σχεδιασμού στις γραφικές φόρμες εκτύπωσης, ώστε να καταστεί πιο λειτουργική και φιλική στο χρήστη.

Λοιπά
1. Προσθήκη της δυνατότητας χρήσης του Atlantis portal στο background της επιφάνειας εργασίας της εφαρμογής. Το Atlantis Portal αποτελεί πολύτιμο βοήθημα για όλους τους χρήστες του Atlantis. Εμφανίζεται κατά την είσοδο στην εφαρμογή, παρουσιάζοντας πληροφορίες σε μορφή πινάκων ή γραφημάτων (gadget), από δεδομένα που αντλούνται δυναμικά από την βάση δεδομένων της επιχείρησης. Η γενικότερη λειτουργία του portal περιγράφεται στο κείμενο «Atlantis Portal» το οποίο βρίσκεται στο σχετικό σύνδεσμο του Atlantis Wiki: https://wiki.soft1.eu/. Παρέχεται η δυνατότητα στο χρήστη της εναλλαγής background μεταξύ My Outlook και Atlantis Portal μέσω σχετικού πλήκτρου του menu γρήγορης πρόσβασης (quick access menu) της εφαρμογής. Μέσω του ίδιου πλήκτρου, με ταυτόχρονη χρήση του «Ctrl» από το πληκτρολόγιο υπάρχει δυνατότητα καθορισμού προεπιλεγμένης συμπεριφοράς ανά χρήστη.
2. Προστέθηκε η πληροφορία της έκδοσης του SQL Native client στην οθόνη "Κατάσταση συστήματος" της εφαρμογής. Η παροχή της πληροφορίας αφορά τη χρήση του τύπου σύνδεσης «FireDAC» κατά το setup της εφαρμογής.
3. Προστέθηκε ο φορολογικός εκτυπωτής ICS Elegant Net στους υποστηριζόμενους από την εφαρμογή φορολογικούς εκτυπωτές.
4. Επεκτάθηκε η διαλειτουργικότητα του μηχανισμού σήμανσης Tax Agent με την εφαρμογή ώστε να επιστρέφονται τα παρακάτω μηνύματα στο χρήστη:
Προειδοποιητικό μήνυμα για τη λήψη μηδενικού Ζήτα. Δηλαδή για τη περίπτωση που στο λαμβανόμενο Ζήτα δεν υπάρχουν στοιχεία για κανένα παραστατικό.
Μήνυμα σφάλματος για την παρέλευση 24ωρών από τη λήψη του τελευταίου Ζήτα.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (28.1)
Πελάτες
1. Σε εγκαταστάσεις με ενεργοποιημένο retail service (Offline-Online ή και αντίστροφα) κατά την εισαγωγή πελάτη στο τοπικό ενημερώνεται το κεντρικό με τη νέα καρτέλα κατά τη μεταφορά του παραστατικού.
2. Η ενημέρωση από την τοπική βάση στην κεντρική (και το αντίστροφο), των μεταβολών των στοιχείων καταχωρημένων πελατών, δεν γίνεται μέσω retail service (κατά τη μεταφορά του παρ/κού) αλλά μέσω της εργασίας από το menu MERGE\CONSOLIDATION -> EXPORT / IMPORT CONFIGURATION (UPDATE). Στην εργασία αυτή υπάρχουν φίλτρα στις προς μεταφορά οντότητες για ημερομηνία εισαγωγής και μεταβολής.

Πωλήσεις
1. Δόθηκε η δυνατότητα «Αντικατάστασης» απόδειξης λιανικής πώλησης πετρελαιοειδούς με τιμολόγιο πώλησης σύμφωνα με την απόφαση Ε. 2056 /09-04-2019 περίπτωση (δ). Λεπτομερείς οδηγίες για τη παραμετροποίηση της εγκατάστασης και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται υπάρχουν στο κείμενο «Τιμολόγια πώλησης πρατηρίων καυσίμων» στη σελίδα Υποστήριξη \ Ειδικά θέματα στην ιστοσελίδα των eServices.

Λιανικές Πωλήσεις
1. Επεκτάθηκε ο έλεγχος καταχώρησης παραστατικών με μηδενική αξία μέσω της οθόνης touch retail της εφαρμογής. Συγκεκριμένα ελέγχεται περαιτέρω η ύπαρξη εκπτώσεων ανά γραμμή του παραστατικού και εφόσον μετά την εφαρμογή αυτών προκύπτει μηδενική τελική αξία, το παραστατικό καταχωρείται κανονικά

C.R.M.
1. Στη «Δενδροειδή απεικόνιση αλυσίδας ενεργειών» προστέθηκαν οι πληροφορίες:
a Εκπρόθεσμη – δηλώνεται μέσω κόκκινης σήμανσης στο εικονιδίου της ενέργειας
b Αξία – δηλώνεται με εμφάνιση του αριθμητικού ποσού στα εικονίδια ευκαιριών και προσφορών
2. Σχετικά με τα κουπόνια έκπτωση στην περίπτωση της offline / online λιανικής πλέον ισχύουν τα εξής: όταν εκδίδεται ένα κουπόνι έκπτωσης τοπικά, μεταφέρεται με το retail service στο κεντρικό (με το παραστατικό). Κατά την εξαργύρωση (και μόνο όταν υπάρχει σύνδεση) τα διαθέσιμα κουπόνια αναζητούνται από την εφαρμογή στο κεντρικό και εφόσον εντοπιστούν εκτελείται η εξαργύρωση. Στη συνέχεια κατά τη μεταφορά του παραστατικού στο κεντρικό ενημερώνεται και το αντίστοιχο κουπόνι με τα στοιχεία της εξαργύρωσης.

Λοιπά
1. Δόθηκε η δυνατότητα σχεδιασμού πολλαπλών εναλλακτικών προβολών οντοτήτων για όλες τις κύριες οντότητες (master forms) της εφαρμογής. Ο σχεδιασμός και η χρήση των προβολών μπορεί να αφορά «Όλους τους χρήστες», κάποιες «Ομάδες χρηστών» ή συγκεκριμένο «Χρήστη». Αναλυτικές πληροφορίες για τη παραμετροποίηση της εφαρμογής υπάρχουν στο κείμενο «User defined forms» στη σελίδα Παραμετροποίηση \ Customization στην ιστοσελίδα των eServices.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (27.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εξόφλησης παραστατικών πώλησης (χονδρική ή λιανική) με πιστωτικές / χρεωστικές κάρτες, μέσω συνδεδεμένων στο ERP συσκευών VIVA Wallet και EDPS.

Πωλήσεις
1. Ενσωμάτωση του φορολογικού μηχανισμού Tax Agent (τύπου Β).

Φόρμες εκτύπωσης παραστατικών
1. Προστέθηκαν οι συναρτήσεις «TAXAGENTSIG» και «NOPRINT» οι οποίες απαιτούνται για την λειτουργία της εκτύπωσης των παραστατικών που λαμβάνουν σήμανση με χρήση του φορολογικού μηχανισμού Tax Agent (τύπου Β).
2. Λεπτομέρειες για τη νέα λειτουργικότητα των συναρτήσεων υπάρχουν στο κείμενο «Σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης» στη σελίδα Εκπαίδευση \ Εκτυπώσεις \ Έντυπα και Φόρμες των eServices.

Μετασχηματισμοί
1. Προσθήκη της «Γεωγραφικής κατηγορίας» στα διαθέσιμα φίλτρα επιλογής πελάτη κατά την εργασία «Μετασχηματισμός από» παραστατικών.

Περιοδική ΦΠΑ
1. Προστέθηκαν οι παρακάτω δυνατότητες στις «Εργασίες» του browser των περιοδικών δηλώσεων:
o Άμεση προεπισκόπηση
o Αποστολή δήλωσης στο TAXISnet
Έτσι δεν απαιτείται πλέον η είσοδος του χρήστη σε κάθε μια περιοδική δήλωση για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών.

C.R.M.
1. Προστέθηκε η δυνατότητα, μέσω παραμέτρου στα στοιχεία CRM του χρήστη, της ανάθεσης νέων ενεργειών στα μέλη που ανήκουν στην ομάδα του καθ’ υπέρβαση της ιεραρχίας. Η δυνατότητα παρέχεται στους χρήστες CRM με ιεραρχία «Στέλεχος» και «Προϊστάμενος».

Browsers
1. Παροχή δυνατότητας αυτόματης ανανέωσης δεδομένων στους browsers της εφαρμογής. Η ανανέωση των δεδομένων γίνεται στο παρασκήνιο, επιτρέποντας έτσι τους χρήστες να εκτελούν κανονικά τις καθημερινές τους λειτουργίες παρατηρώντας παράλληλα τις αυτόματες ανανεώσεις δεδομένων άλλων browser που θα έχουν ανοιχτούς στην επιφάνεια εργασίας. Για παράδειγμα ένας browser πωλήσεων που έχει σχεδιαστεί να εμφανίζει τις μη εγκεκριμένες παραγγελίες, όσο παραμένει ανοιχτός με ενεργοποιημένη την ιδιότητα αυτόματης ανανέωσης δεδομένων, θα εμφανίζει αυτόματα κάθε μη εγκεκριμένη παραγγελία που καταχωρείται στο σύστημα και θα την αφαιρεί μόλις αυτή εγκριθεί, χωρίς να εμποδίζει τον χρήστη να συνεχίζει παράλληλα τις καθημερινές του εργασίες.

Εκτυπώσεις γενικά
1. Προσθήκη της δυνατότητας εισαγωγής εικόνας, με επιλογή σχετικού αρχείου, κατά την αποστολή των αποτελεσμάτων εκτυπώσεων της εφαρμογής με email.

Λοιπά
1. Κατά την εισαγωγή (login) στο σύστημα, δίνεται η δυνατότητα να ενημερώνεται ο χρήστης για μία σειρά γεγονότων που έχει οριστεί ότι τον αφορούν την συγκεκριμένη στιγμή (ημερομηνία / ώρα). Τα γεγονότα αυτά για το Atlantis Entry προέρχονται από υπενθυμίσεις σε ενέργειες του CRM.
Το σύστημα ειδοποιήσεων μπορεί να παραμένει ενεργό καθ’ όλη τη διάρκεια χρήσης του ERP, και να ενημερώνει τον χρήστη με οπτική ένδειξη κάθε φορά που η λίστα ειδοποιήσεών του διαφοροποιείται (auto refresh). Ο χρήστης μπορεί από την κάθε ειδοποίηση να μεταφέρεται άμεσα στην αντίστοιχη ενέργεια του CRM. Λεπτομέρειες για τη νέα λειτουργικότητα υπάρχουν στο κείμενο «Ειδοποιήσεις Atlantis» στη σελίδα Παραμετροποίηση \ Γενικά θέματα – Βοηθητικές εργασίες των eServices.
2. Κατά την είσοδο στην εφαρμογή (login) του χρήστη «Supervisor», την τελευταία εβδομάδα πριν την λήξη της σύμβασης υποστήριξης της εγκατάστασης, εμφανίζεται ενημερωτικό μήνυμα. Μετά την λήξη της σύμβασης το μήνυμα εμφανίζεται κατά το login όλων των χρηστών.
3. Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρησης ονόματος χρήστη και κωδικού καταστήματος στα στοιχεία φυτοφαρμάκων των υποκαταστημάτων της εγκατάστασης. Η επέκταση έγινε για την περίπτωση όπου οι συγκεκριμένοι κωδικοί διαφοροποιούνται ανά υποκατάστημα της εταιρείας.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (26.5)
Μηνιαίες Βεβαιώσεις εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες
Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού και αποστολής των μηνιαίων βεβαιώσεων εισοδημάτων από επιχειρηματικές δραστηριότητες

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (26.2)
Λοιπά
1. Έγιναν αλλαγές σε πολλές εργασίες σύνδεσης/αποστολής κλπ στο Taxis ώστε να λειτουργούν ξανά μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη κεντρική ιστοσελίδα σύνδεσης στο Taxis.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.3 (26.1)
Παραστατικά
1. Επεκτάθηκε η λειτουργία ηλεκτρονικής αποστολής (eInvoice) παραστατικών Πωλήσεων και Παροχής Υπηρεσιών μέσω ενδιάμεσου παρόχου (s1 ECOS) με τη προσθήκη των παρακάτω δυνατοτήτων:
a) Επαναποστολή ήδη απεσταλμένου παραστατικού μετά από επανενημέρωση του σε δεύτερο χρόνο στην εφαρμογή.
b) Αυτοματοποιημένη αποστολή και επισύναψη, με μορφή αρχείου pdf, του εκτυπωμένου παραστατικού του Atlantis μετά την ολοκλήρωση της εκτύπωσής σε φυσικό εκτυπωτή.
c) Αποστολή και επισύναψη των συσχετιζόμενων εγγράφων παραστατικών. Για να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει τα παραστατικά να έχουν ήδη αποσταλεί στην υπηρεσία eInvoice.
Προσοχή, η δυνατότητα επισύναψης αρχείων απαιτεί την εξασφάλιση σχετικής άδειας χρήσης της υπηρεσίας από το πάροχο eInvoice.
Αναλυτική περιγραφή των παραπάνω δυνατοτήτων υπάρχει στο κείμενο «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση einvoice» στον ομώνυμο σύνδεσμο στο φάκελο «Υποστήριξη» των eServices.

Προμηθευτές
1. Προστέθηκε στην εφαρμογή η εργασία «Μαζική πληρωμή προμηθευτών» μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας και διαχείρισης λιστών πληρωμής προμηθευτών. Όπως αναλύεται στο σχετικό κείμενο το οποίο βρίσκεται στη διαδρομή Εκπαίδευση\Οντότητες – Διαδικασίες των eServices, μετά την προετοιμασία οι λίστες μπορούν εναλλακτικά:
a) να αποσταλούν με άμεση σύνδεση (module Bank Sync), υπό μορφή αρχείου στα τραπεζικά συστήματα (προς το παρόν η λειτουργία υποστηρίζεται μόνο από την Εθνική Τράπεζα). Εφ’ όσον ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αρχείων στα τραπεζικά συστήματα δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν αυτόματα αντίστοιχα εμβάσματα ανά προμηθευτή στο ERP
b) να δημιουργήσουν αυτόματα αντίστοιχα εμβάσματα ανά προμηθευτή στο ERP

Αποθήκη
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης της συνταγής η οποία προκύπτει από παραστατικό πώλησης φυτοφαρμάκου. Η σχετική δυνατότητα δόθηκε από το menu «Εργασίες» των παραστατικών πώλησης. Η ενεργοποίηση της επιλογής στο menu προϋποθέτει να έχει ολοκληρωθεί η καταχώρηση και αποστολή του παραστατικού στο μηχανογραφικό σύστημα του υπουργείου και να έχει ολοκληρωθεί η λήψη και εισαγωγή στην εφαρμογή του αριθμού της συνταγής.

Εκτυπώσεις αποθήκης
1. Εκτυπώσεις \ Αποθήκης \ Σταθερών στοιχείων, προστέθηκε η εκτύπωση «Στοιχεία φυτοφαρμάκων» η οποία εμφανίζει τις πληροφορίες που αφορούν τα φυτοφάρμακα. Η αναλυτική λήψη της εκτύπωσης εμφανίζει τα στοιχεία παραστατικών πώλησης ανά φυτοφάρμακο για τη τρέχουσα περίοδο.
2) Εκτυπώσεις \ Αποθήκης \ Λοιπές \ Υπόλοιπα παρτίδων τροποποιήθηκε το πεδίο επιλογής «Υπόλοιπα ανά» σε λίστα επιλογής με τιμές:
a) Παρτίδα
b) Α.Χ.
c) Α.Χ. και θέση αποθήκευσης
Προεπιλεγμένη τιμή είναι η «Παρτίδα»
Οι επιλογές τροποποιούν τη λειτουργικότητα της εκτύπωσης ώστε να εμφανίζονται αντιστοίχως τα υπόλοιπα.

Πάγια
1. Προστέθηκε η νέα μέθοδος απόσβεσης παγίων στοιχείων «Λειτουργική απόσβεση». Η συγκεκριμένη μέθοδος χρησιμοποιείται για πάγια στοιχεία η λογιστική απόσβεση των οποίων βασίζεται στη λειτουργία τους. Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σχετική λειτουργικότητα της εφαρμογής υπάρχουν στο κείμενο «Λειτουργική απόσβεση παγίων» στη διαδρομή Εκπαίδευση\Οντότητες – Διαδικασίες\Πάγια στα eServices.

Εκτυπώσεις γενικά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής της σειράς εμφάνισης των φίλτρων μέσω της λειτουργίας «Customization φίλτρων» στις αποθηκευμένες εκτυπώσεις της εφαρμογής. Επίσης βελτιώθηκαν οι λειτουργίες του ορισμού ενός φίλτρου ως «Υποχρεωτικό» ή/και «Μόνο για ανάγνωση». Προσοχή, οι συγκεκριμένες λειτουργίες ενεργοποιούνται στο «Customization φίλτρων» με δεξί κλικ ακριβώς πάνω στο πεδίο στο οποίο ο χρήστης επιθυμεί να χαρακτηρίσει σχετικά.
2. Επεκτάθηκε η λειτουργία «zoom» στις εκτυπώσεις τύπου Advanced reports της εφαρμογής. Κατά τον συνήθη ορισμό της λειτουργίας αυτής πρέπει στη σχεδίαση του report να υποχρεωτικά να οριστούν πεδίο διασύνδεσης καθώς και η αντίστοιχη ενότητα διασύνδεσης της εφαρμογής. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες στην εκτύπωση περιλαμβάνονται δεδομένα από πολλαπλές ενότητες της εφαρμογής, η λειτουργία zoom σε αυτά μπορεί να εμφανίσει λάθος φόρμα ή κενή φόρμα. Ειδικά τώρα για την περίπτωση που το πεδίο διασύνδεσης είναι το κλειδί του πίνακα FINTRADE (FTRID) υπάρχουν οι παρακάτω δυνατότητες παραμετροποίησης:
a) Να οριστεί ενότητα διασύνδεσης, οπότε η συμπεριφορά της διαδικασίας zoom στα δεδομένα είναι όπως αναφέρεται παραπάνω.
b) Να ΜΗΝ οριστεί ενότητα διασύνδεσης, οπότε κατά τη διαδικασία zoom στα δεδομένα εμφανίζεται αυτόματα η κατάλληλη φόρμα από την αντίστοιχη ενότητα της εφαρμογής (π.χ. Παραστατικά πωλήσεων, Παραστατικά παροχής υπηρεσιών, Ταμειακές συναλλαγές πελατών, Εμβάσματα πελατών κ.λ.π.)

Λοιπά
1. Η συγκεκριμένη έκδοση, πέραν των θεμάτων τα οποία περιγράφονται παραπάνω περιλαμβάνει και :
a) Διατίθεται έκδοση 64bit
b) Δυνατότητα λειτουργίας με σχεσιακές βάσεις δεδομένων (RDBMS) στις οποίες έχει καθοριστεί πρότυπη κωδικοποίηση συστημάτων γραφής Unicode
c) Atlantis CRM mobile – Εφαρμογή φορητών συσκευών CRM, ως επέκταση της κεντρικής οντότητας CRM του ERP, με δυνατότητα λειτουργίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση με το κεντρικό σύστημα και με αυτόματο συγχρονισμό των δεδομένων σε τακτά διαστήματα ή ανά πάσα στιγμή, κατ’ εντολή του χρήστη.
Αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη σχετική λειτουργικότητα της εφαρμογής υπάρχουν σε σχετικό κείμενο στα eServices.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (25.1)
Χρηματοοικονομικά
Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα του Ελέγχου ΑΦΜ συναλλασσόμενων με τη παροχή δυνατότητας αυτόματου ελέγχου/επανελέγχου του ΑΦΜ με βάση τη παράμετρο «Ημέρες ανοχής ελέγχου μέσω ΓΓΠΣ» της σελίδας «Φορολογικοί έλεγχοι» της καρτέλας Διαχείρισης Εταιρειών της εφαρμογής. Η διαδικασία ελέγχου ενεργοποιείται όταν επιλεγεί η παράμετρος «Αυτόματος έλεγχος ΑΦΜ» στη παραπάνω σελίδα και ισχύει για τα κυκλώματα Αγορών, Πωλήσεων, Παροχής και Λήψης Υπηρεσιών, Λοιπών συναλλαγών Πελατών και Προμηθευτών, Αγορών και Πωλήσεων Παγίων.

Πελάτες
Στην εργασία επανενημέρωση «Αντιστοιχίσεων» προστέθηκε το φίλτρο μάσκας κωδικού πελάτη.

Προμηθευτές
1) Προστέθηκε το πεδίο «Διάταξη απαλλαγής ΦΠΑ» στα χρηματοοικονομικά στοιχεία της καρτέλας προμηθευτών της εφαρμογής.
2) Στην εργασία επανενημέρωση «Αντιστοιχίσεων» προστέθηκε το φίλτρο μάσκας κωδικού πελάτη

Αποθήκη
1) Προστέθηκε η λειτουργικότητα ελέγχου εγγύτητας στην ημερομηνία λήξης παρτίδας στα κυκλώματα Αγορών, Πωλήσεων και Παραγωγής (ανάλωση). Ο έλεγχος ενεργοποιείται σύμφωνα με τις καταχωρημένες «Παραμέτρους ελέγχου ημ/νίας λήξης παρτίδας» στα σταθερά στοιχεία ειδών που κινούνται σε παρτίδες (σχετικό πλήκτρο δίπλα στο check box «Παρτίδες»). Οι διαθέσιμές παράμετροι ελέγχου είναι:
· Κύκλωμα της εφαρμογής (δυνατές επιλογές Αγορών, Πωλήσεων, Παραγωγής)
· Ημέρες προειδοποίησης (δέχεται μικρούς ακέραιους αριθμούς)
· Τύπος ελέγχου (δυνατές τιμές Προειδοποίηση/Απαγόρευση)
Εφόσον ο έλεγχος ενεργοποιηθεί στο είδος, διενεργείται εσωτερικά από τα παραπάνω κυκλώματα της εφαρμογής και στη περίπτωση της FIFO ανάλωσης παρτίδων. Όπου αν ο τύπος ελέγχου είναι «Προειδοποίηση» θα εμφανιστεί μήνυμα προειδοποίησης στο χρήστη και θα γίνει η ανάλωση της παρτίδας. Ενώ αν ο τύπος ελέγχου είναι «Απαγόρευση» η εφαρμογή θα αναλώσει από την επόμενη διαθέσιμη παρτίδα.
2) Δόθηκε η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στις παρτίδες του είδους από το menu «Εργασίες» στα σταθερά στοιχεία ειδών.
3) Δόθηκε η δυνατότητα άμεσης μετάβασης στα Serial numbers του είδους από το menu «Εργασίες» στα σταθερά στοιχεία ειδών.
4) Μεταφέρθηκε ο καθορισμός παραμέτρων Χρωμάτων/Μεγεθών τους είδους σε σχετικό πλήκτρο δίπλα στο check box «Χρώμα/Μέγεθος». Σε προηγούμενες εκδόσεις ο καθορισμός γίνονταν από το menu «Εργασίες» στα σταθερά στοιχεία είδους.
5) Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών Είδους (Συσκευασίας) από τα σταθερά στοιχεία είδους.
6) Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών Ειδών (Συσκευασίας) από το browser ειδών.

Εκτυπώσεις αποθήκης
1) Μέσω του φίλτρου εκτύπωσης «Να συμπεριληφθούν τα μη ενεργά είδη», προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής και ανενεργών κωδικών ειδών στους selectors ειδών (κωδικός και περιγραφή) στις παρακάτω εκτυπώσεις αποθήκης:
Γενικές \ Ευρετήριο ειδών
Γενικές \ Τιμοκατάλογοι ειδών
Οικονομικές \ Ισοζύγιο αποθήκης
Οικονομικές \ Κατάσταση απογραφής
Οικονομικές \ Τρέχοντα υπόλοιπα αποθήκης
Οικονομικές \ Ημερολόγιο αποθήκης
Οικονομικές \ Αναλυτικό ισοζύγιο
Οικονομικές \ Βιβλίο αποθήκης
Οικονομικές \ Μηνιαία κίνηση αποθήκης
Οικονομικές \ Βιβλίο αποθήκης 2
Στατιστικές \ Μη κινηθέντα
Στατιστικές \ Μηνιαίες στατιστικές
Λοιπές \ Υπόλοιπα ανά θέση αποθήκευσης
2) Εκτυπώσεις \ Αποθήκης \ Λοιπές \ Κατάσταση παραστατικών σύνθεσης/αποσύνθεσης, προστέθηκαν τα φίλτρα «Κωδικός είδους» και «Περιγραφή είδους» τα οποία αφορούν σε πληροφορίες της δεύτερης (2ης) μπάντας. Δηλαδή τα φίλτρα ενεργοποιούνται εφόσον κατά τη λήψη της εκτύπωσης επιλεγεί το πεδίο «Λεπτομερειακή εκτύπωση».

Εκτυπώσεις παραγωγής
Εκτυπώσεις \ Παραγωγής \ Οικονομικών στοιχείων \ Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου 2, δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης «Νέας στήλης (έκφραση)» με την εξής λειτουργικότητα:
o Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η εντολή DATA.
o Μπορούν να προστεθούν πεδία στις Λεπτομέρειες 1 και Λεπτομέρειες 2
Ειδικά στις Λεπτομέρειες 2 μπορούν να προστεθούν μόνο πεδία του είδους ανάλωσης. Π.χ. DATA('SELECT CODE FROM MATERIAL WHERE ID=:1',@ITEID)

Λογιστική
1) Τροποποιήθηκε η λειτουργία του χαρακτηρισμού «Ανενεργός» στη καρτέλα λογαριασμών λογιστικής. Συγκεκριμένα δόθηκε η δυνατότητα ενώ ο λογαριασμός χαρακτηρίζεται ανενεργός, ταυτόχρονα να μπορεί να «Κινείται».
2) Δυνατότητα χρονικής τακτοποίησης παραστατικών στο χρονικό διάστημα που προκύπτουν οι επιπτώσεις τους. Πληροφορίες για την ενεργοποίηση της λειτουργικότητας υπάρχουν στο κείμενο «Χρονική τακτοποίηση (διπλογραφικά)» στην ενότητα Υποστήριξη \ Ειδικά θέματα των eServices.

Εκτυπώσεις λογιστικής
Εκτυπώσεις \ Λογιστικής \ Χρηματοοικονομικές \ Ισοζύγιο αντισυμβαλλομένων προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής «Βάθος ανάλυσης λογαριασμών αντισυμβαλλομένων».

Πωλήσεις
Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής ποσότητας κατά τη μαζική εισαγωγή ειδών σε παραστατικό. Υπάρχουν διαθέσιμές οι παρακάτω επιλογές ποσοτήτων:
o Συνήθης πώλησης
o Συνήθης αγοράς
o Υπόλοιπο είδους
o Υπόλοιπο είδους ανά Α.Χ.
o Καμία
Για τις παραπάνω επιλογές δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής «Σε όλα τα Χ/Μ» για τα είδη που παρακολουθούνται σε Χ/Μ.

Έσοδα-Έξοδα
Από το menu Οργάνωση \ Γενικές παράμετροι \ Διαχείριση εταιρειών, μέσω του υπομενού Εργασίες \ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες \ Τέλη και ειδικοί φόροι, προστέθηκε η Απόδοση φόρου διαμονής.

Δικαιώματα πρόσβασης
Επεκτάθηκε η λειτουργία της οθόνης δικαιωμάτων πρόσβασης χρηστών με τη δυνατότητας συγκεντρωτικής εμφάνισης/καθορισμού των δικαιωμάτων της ομάδας χρηστών σχετικά με τις σειρές αρίθμησης παραστατικών. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στη σελίδα αυτή είναι οι ίδιες που υπάρχουν καταχωρημένες ανά Σειρά αρίθμησης στη φόρμα παραμετροποίησης Σειρών αρίθμησης της εφαρμογής στη σελίδα «Δικαιώματα».

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (24.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Στη διαδικασία εκτέλεσης online εμβασμάτων Πελατών / Προμηθευτών μέσω της υπηρεσίας Bank API της εφαρμογής, προστέθηκε η πληροφορία του Δικαιούχου του τραπεζικού λογαριασμού όπως επιστρέφεται (με αστεράκια) από τη τράπεζα (Εθνική τράπεζα).
2. Βελτιώθηκε η λειτουργικότητα της online αποστολής στα Τραπεζικά συστήματα εμβασμάτων πελατών / προμηθευτών μέσω της υπηρεσίας Bank API της εφαρμογής ώστε να εκτελείται στα Τραπεζικά συστήματα μία (1) πιστωτική κίνηση ανά αριθμό IBAN με το άθροισμα του ποσού των επιμέρους γραμμών της συναλλαγής. Η ενημέρωση των γραμμών του εμβάσματος εξακολουθεί να γίνεται αναλυτικά με την ισχύουσα λειτουργικότητα.
Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση ομαδοποιημένης πίστωσης λογαριασμού προτείνεται από το Atlantis ως Αιτιολογία συναλλαγής η πρώτη διαθέσιμη από τις συγκεκριμένες γραμμές του εμβάσματος. Εφόσον δεν βρεθεί καμία αιτιολογία προτείνεται η εξής: Metafora apo «Ονομασία εταιρείας Atlantis» (30 χαρακτήρες) se «Επωνυμία δικαιούχου από Τράπεζα». Σε κάθε περίπτωση ομαδοποιημένης πίστωσης λογαριασμών, η αιτιολογία μπορεί να μεταβληθεί από το χρήστη πριν την αποστολή της κίνησης στο τραπεζικό σύστημα.
3. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της online αποστολής στα Τραπεζικά συστήματα εμβασμάτων πελατών / προμηθευτών μέσω της υπηρεσίας Bank API της εφαρμογής ώστε να δοθεί η δυνατότητα στο χρήστη της επιλογής του τρόπου που θα επιμεριστούν τυχόν έξοδα τα οποία επιβαρύνουν τη τραπεζική κίνηση (Τυχόν έξοδα επιβαρύνουν: Εντολέα, Δικαιούχο, Επιμερίζονται).
4. Προστέθηκε η δυνατότητα κλειδώματος/ξεκλειδώματος δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εργολάβων στην ενότητα της εφαρμογής από το menu Χρηματοοικονομικά \ Εργασίες \ Δηλώσεις παρακρατηθέντων φόρων. Η προσθήκη έγινε και στη περίπτωση που η δήλωση απόδοσης εκτελείται μέσω του menu της Λογιστικής.
5. Από το menu Συναλλαγές \ Πελατών \ Εξοφλήσεις πιστ/κών καρτών, επεκτάθηκε η λειτουργία «Δημιουργία παρ. εξόφλησης» με τη προσθήκη της δυνατότητας επιλογής ταμειακής επιβάρυνσης έτσι ώστε κατά τη δημιουργία του ταμειακού παραστατικού να προστίθεται και η επιβάρυνση. Η οποία υπολογίζεται από το ποσοστό προμήθειας το οποίο έχει δηλωθεί στο τύπο χρηματικών διαθεσίμων.

Αποθήκη
1. Στην εργασία αποθήκης Μαζική εισαγωγή εικόνων, προστέθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης ανά ομάδα και κατηγορία είδους.
2. Προστέθηκε το πεδίο επιλογής «Τύπος καυσίμου» στο κύριο αρχείο ειδών της εφαρμογής. Οι δυνατές τιμές του πεδίου είναι:
o 10 BENZINE 95RON
o 11 BENZINE 95RON+
o 12 BENZINE 100RON
o 13 BENZINE L.R.P.
o 20 DIESEL
o 21 DIESEL PREMIUM
o 30 DIESEL HEATING
o 31 DIESEL HEAT.PREMIUM
o 32 DIESEL LIGHT
o 40 LPG
o 50 CNG
Το πεδίο εμφανίζεται υπό συνθήκες. Και η χρήση του εντοπίζεται στη περίπτωση σύνδεσης της εφαρμογής με ΦΗΜ (Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό ΠΟΛ.1167/2018).

M.R.P.
1. Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας και εκτύπωσης ετικετών για τις εντολές παραγωγής. Επίσης δόθηκε και η δυνατότητα μαζικής εκτύπωσης των ετικετών από το browser των εντολών παραγωγής.

Πελάτες
1. Προστέθηκαν οι τιμές «Κωδικός πωλητή» και «Επωνυμία πωλητή» στις διαθέσιμες στην αντίστοιχη ειδική παράμετρο πελατών, για τη δημιουργία του ονόματος του αρχείου PDF το οποίο αποστέλλεται αυτόματα μέσω email από την εφαρμογή κατά τη καταχώρηση συναλλαγής πώλησης.

Πωλήσεις
1. Νέο πλήκτρο συντόμευσης στα παραστατικά πωλήσεων (Shift+Ctrl+I) για τη μαζική εισαγωγή ειδών.
2. Στη περίπτωση κατά την οποία η εξόφληση ενός παραστατικού γίνεται με δύο τρόπους π.χ. Τραπεζικό λογαριασμό και Αντικαταβολή (τμηματικές εξοφλήσεις), δόθηκε η δυνατότητα στο χρήστη της μεταβολής της προτεινόμενης από την εφαρμογή αξίας της συναλλαγής.
3. Τροποποιήθηκε ο έλεγχος δικαιωμάτων σειρών της εφαρμογής και δόθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού παραστατικών από Σειρές στις οποίες ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα χρήσης σε Σειρές παραστατικών στις οποίες έχει δικαίωμα.
4. Προστέθηκε ο συνδυασμός Είδους-Δραστικής ουσίας-Καλλιέργειας στις πωλήσεις φυτοφαρμάκων. Οι διαθέσιμοι συνδυασμοί εμφανίζονται με online ενημέρωση από το υπουργείο.
5. Στις στήλες της συνταγής φυτοφαρμάκων προστέθηκε η στήλη της Καλλιέργειας, ώστε να εμφανίζεται η συγκεκριμένη πληροφορία για σκοπούς ελέγχου του χρήστη.

Εκτυπώσεις Πωλήσεων
1. Στην εκτύπωση από Εκτυπώσεις \ Πωλήσεων \ Στατιστικές \ Στατιστική κατά πελάτη στο φίλτρο «Ταξινόμηση είδους ανά» προστέθηκε η τιμή «Περιγραφή είδους».
2. Στις εκτυπώσεις από Εκτυπώσεις \ Πωλήσεων \ Λογιστικές
· Ημερολόγιο Πωλήσεων

· Γενικό ημερολόγιο πωλήσεων προστέθηκε το φίλτρο «Να συμπεριληφθούν οι στήλες με μηδενικές αξίες», το οποίο είναι προεπιλεγμένο κατά τη λήψη της εκτύπωσης, και μέσω του οποίου είναι δυνατόν να αποκλειστεί η εμφάνιση στηλών οι οποίες περιέχουν μόνο μηδενικές αξίες. 3. Στις εκτυπώσεις από Εκτυπώσεις \ Πωλήσεων \ Στατιστικές \ · Στατιστική κατά είδος · Στατιστική κατά είδος (Συγκεντρωτική) · Στατιστική παραγγελιών κατά είδος · Στατιστική παραγγελιών κατά είδος (Συγκεντρωτική) · Εξυπηρέτηση παραγγελιών κατά είδος · Στατιστική κατά είδος (Ισοζύγιο) 4. Δόθηκε μέσω της διαδικασίας «Ενεργοποίηση παρ/σης στηλών» η δυνατότητα εισαγωγής «Νέας στήλης» με πληροφορίες από τα πεδία: o Αναμενόμενα 1 (ΔΜΜ) o Αναμενόμενα 2 (ΔΜΜ) o Αναμενόμενα 3 (ΔΜΜ) o Αναμενόμενα 4 (ΔΜΜ) o Δεσμευμένα 1 (ΔΜΜ) o Δεσμευμένα 2 (ΔΜΜ) o Δεσμευμένα 3 (ΔΜΜ) o Δεσμευμένα 4 (ΔΜΜ) μέσω του λεξικού δεδομένων της εφαρμογής.

1. Κατά την εκτύπωση ενός παραστατικού σε αρχείο PDF και την ηλεκτρονική αποστολή του (μέσω email) εφόσον το θέμα του μηνύματος είναι κενό εισάγονται οι πληροφορίες που υπάρχουν στο κείμενο του μηνύματος (Αριθ. παρασ/κού και ημερ/νία).

1. Δόθηκε η δυνατότητα εξαργύρωσης πολλαπλών κουπονιών έκπτωσης στην ίδια συναλλαγή. Οι κωδικοί των κουπονιών θα πρέπει να εισάγονται στο παράθυρο που ανοίγει η εφαρμογή, διαχωρισμένοι με το χαρακτήρα «κόμμα» (,).

1. Προστέθηκε η δυνατότητα εξόφλησης με αντικαταβολή στα στοιχεία λοιπών εξοφλήσεων των τρόπων πληρωμής στα παραστατικά αγορών. 2. Ενεργοποιήθηκε η χρήση της ειδικής παραμέτρου Αγορών/Πωλήσεων «Αναζήτηση μεταφορικών μέσων συναλ/νου βάσει καταχωρημένων στοιχείων» και στα παραστατικά αγορών.

1. Δόθηκε η δυνατότητα μέσω ειδικού παραθύρου διαλόγου, κατά την επανεκτύπωση παραστατικών της εφαρμογής, να επιλέγονται τα συγκεκριμένα αντίγραφα τα οποία είναι επιθυμητό να επανεκτυπωθούν. Για παράδειγμα για να εκτυπωθούν: o από το αντίγραφο 2 έως το αντίγραφο 4, πληκτρολογούμε: 2-4 o τα αντίγραφα 6 και 8, πληκτρολογούμε: 6,8 o από το αντίγραφο 2 έως το 4 και τα 6 και 8, πληκτρολογούμε: 2-4,6,8 o τα αντίγραφα 2 έως 4 και 6 έως 8, πληκτρολογούμε: 2-4,6-8

1. Στην εκτύπωση από Λογιστική \ Εκτυπώσεις \ Λογιστικής \ Οικονομικών στοιχείων \ Ισοζύγιο αναλυτικό, προστέθηκε το φίλτρο «Λογαριασμοί με μηδενικό υπόλοιπο», το οποίο είναι προεπιλεγμένο κατά τη λήψη της εκτύπωσης και ελέγχει τη στήλη «Υπόλοιπο» της εκτύπωσης (id=13). 2. Στην εκτύπωση από Λογιστική \ Εκτυπώσεις \ Λογιστικής \ Οικονομικών στοιχείων \ Καρτέλα, προστέθηκε το φίλτρο «Λογαριασμοί με κατάσταση ‘Κινείται’» το οποίο είναι προεπιλεγμένο κατά τη λήψη της εκτύπωσης και μέσω του οποίου είναι δυνατόν να αποκλειστεί η εμφάνιση λογαριασμών οι οποίοι δεν έχουν επιλεγμένο το πεδίο «Κινείται» στα Βασικά τους στοιχεία.

1. Στο menu Εκτυπώσεις \ Παραγωγής \ Οικονομικών στοιχείων προστέθηκε η εκτύπωση «Βιβλίο παραγωγής-κοστολογίου με ανάλυση συμπ/γων – υποπρ/ντων».
Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
Από το menu Εκτυπώσεις \ Εσόδων-Εξόδων \ Λοιπές \ Κατάσταση ανεξόφλητων/εξοφλημένων συναλλαγών, προστέθηκε στο φίλτρο «Τύπος συναλλασσόμενου» η τιμή «Όλοι».

Βοηθητικές εργασίες
1. Στις Αρχειακές εργασίες προστέθηκε η εργασία «Επαν/σκευή κινήσεων παρ/κων».

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (23.1)
Mobile cubes
1. Το Atlantis Cubes είναι εφαρμογή (app) χρήσης της οντότητας “Σχεδιαζόμενες προβολές (cubes)” των “Atlantis E.R.P.” και “Atlantis Entry E.R.P.”, από φορητές συσκευές.
a. Οι επιλογές προβολών που θα εμφανιστούν στις συσκευές του κάθε χρήστη ορίζονται στο κεντρικό σύστημα (E.R.P.).
b. Ο σχεδιασμός των προβολών που προορίζονται για χρήση από φορητές συσκευές, δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις αντίστοιχες που θα χρησιμοποιηθούν απ’ ευθείας από client του ίδιου του E.R.P.
c. Μία προβολή μπορεί να οριστεί για εμφάνιση σε μία κατηγορία clients (φορητούς ή desktop), ή και στις δύο ταυτόχρονα.
d. Η οργάνωση των μενού προβολών σε φορητές συσκευές, σχεδιάζεται στο E.R.P. και μπορεί να είναι διαφορετική από την αντίστοιχη για τους desktop clients.
e. Για την λειτουργία της εφαρμογής απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα που θα εμφανιστούν αντλούνται από το E.R.P., μέσω του “Web Service” ή του “Repeater” και δεν αποθηκεύονται στην συσκευή.

Χρηματοοικονομικά
1. Προστέθηκε το πεδίο «Δικαιούχος» στους Τραπεζικούς Λογαριασμούς Πελατών και Προμηθευτών. Στο πληροφοριακό αυτό πεδίο καταχωρείται ο δικαιούχος του αντίστοιχου τραπεζικού λογαριασμού.
2. Στην εκτύπωση από Χρηματοοικονομικά \ Εκτυπώσεις \ Πελατών \ Χρηματοοικονομικές \ Ανάλυση υποχρεώσεων, προστέθηκε φίλτρο πολλαπλής επιλογής με τον τρόπο πληρωμής των παραστατικών.
3. Στην εκτύπωση από Χρηματοοικονομικά \ Εκτυπώσεις \ Πελατών \ Στατιστικών στοιχείων \ Μη κινηθέντες, τροποποιήθηκε το φίλτρο ημερομηνίας σε «Χρονικό διάστημα ακινησίας» ώστε να καλύπτεται και η λήψη στοιχείων για τη περίοδο χρήσης.
4. Στην εκτύπωση από Χρηματοοικονομικά \ Εκτυπώσεις \ Προμηθευτών \ Στατιστικών στοιχείων \ Μη κινηθέντες, τροποποιήθηκε το φίλτρο ημερομηνίας σε «Χρονικό διάστημα ακινησίας» ώστε να καλύπτεται και η λήψη στοιχείων για τη περίοδο χρήσης.

Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
1. Προστέθηκαν οι στήλες «Οικονομική επιχ/κή δραστηριότητα» και «Οικονομική δραστηριότητα» στην εκτύπωση Λογαριασμοί εσόδων-εξόδων.

Αποθήκη
1. Προστέθηκε πλήκτρο αντικατάστασης ειδικών χαρακτήρων στην εργασία αποθήκης «Μαζική εισαγωγή εικόνας».

Εκτυπώσεις Αποθήκης
1. Προστέθηκαν ως φίλτρα αναζήτησης αλλά και πεδία ταξινόμησης/ομαδοποίησης τα πεδία Ομάδα, Ομάδα2, Ομάδα3 στις εκτυπώσεις:
a. Ισοζύγιο
b. Αναλυτικό Ισοζύγιο
c. Ημερολόγιο

Πωλήσεις
1. Κατά τη μαζική εισαγωγή ειδών σε παραστατικά πωλήσεων προστέθηκαν η πληροφορία «Υπολ. 1ης ΜΜ στον ΑΧ» όπου ο αποθηκευτικός χώρος λαμβάνεται από την επικεφαλίδα του παραστατικού.

Λιανική
1. Επεκτάθηκε η ειδική λειτουργία «Εκτέλεση παραγγελίας» στην οθόνη Touch screen ώστε να υποστηριχθεί η πολλαπλή επιλογή παραγγελιών προς εκτέλεση.

Εκτυπώσεις Αγορών
1. Προστέθηκε το πεδίο «Περιγραφή είδους» ως φίλτρο αναζήτησης στην εκτύπωση από Εκτυπώσεις\Αγορών - Στατιστικών στοιχείων\Ανά είδος.

Intrastat
1. Εάν μια υπηρεσία δεν έχει κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας, τότε δεν θα συμμετέχουν οι σχετικές γραμμές ενδοκοινοτικών συναλλαγών στην Intrastat.
2. Ο υπολογισμός της Intrastat αφίξεων λαμβάνει υπόψη και τα παραστατικά αγορών παγίων. Ο υπολογισμός της Intrastat αποστολών λαμβάνει υπόψη και τα παραστατικά πωλήσεων παγίων. Για την ενσωμάτωση των συναλλαγών παγίων στον υπολογισμό Intrastat προστέθηκε το πεδίο «Κωδικός Intrastat» στα πάγια.
3. Προστέθηκε η ειδική παράμετρος Αγορών/Πωλήσεων «Απόδοση με βάση την ημ/νία Intrastat». Εφόσον επιλεγεί η παράμετρος, τότε κατά τον υπολογισμό της Intrastat λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία Intrastat (εφόσον είναι συμπληρωμένη) για την επιλογή των σχετικών με την επιλεχθείσα περίοδο ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

VIES
1. Στη σελίδα Intrastat στα παραστατικά αγορών προστέθηκε το πεδίο «Ενημέρωση vies». Οι διαθέσιμες τιμές του πεδίου είναι: Ναι (Αγαθά), Όχι, Ναι (Υπηρεσίες). Η default τιμή είναι: Ναι (Αγαθά). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης της αξίας των υπηρεσιών και από την ενότητα των αγορών.
2. Στη σελίδα Intrastat στα παραστατικά πωλήσεων προστέθηκε το πεδίο «Δε συμμετέχει σε VIES» μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα εξαίρεσης ενδοκοινοτικών συναλλαγών από τη VIES.
3. Ο υπολογισμός της VIES αποκτήσεων λαμβάνει υπόψη και τα παραστατικά αγορών παγίων.
4. Σε μια διορθωτική κατάσταση VIES ελέγχεται η ύπαρξη αναφορών στον ίδιο συναλλασσόμενο και με τις ίδιες αξίες στην αρχική δήλωση VIES.

Υπηρεσίες
1. Κατά τη διαγραφή Φακέλου υπηρεσίας εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα στο χρήστη με τους κωδικούς των Eνεργειών CRM, εφόσον υπάρχουν Ενέργειες συνδεμένες στο φάκελο.
Κατά τη μαζική διαγραφή Φακέλων υπηρεσιών από τον browser εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ότι μπορεί να υπάρχουν Ενέργειες CRM συνδεμένες στους φακέλους.
Σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις δεν διαγράφονται οι αντίστοιχες Ενέργειες CRM.
2. Στο σχεδιασμό σειρών φακέλων υπηρεσιών προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού σειρών Δελτίων Παραλαβής και Επιστροφής. Η λειτουργία ενεργοποιείται στα Δελτία παραλαβής και επιστροφής τα οποία δημιουργούνται μέσα από τους φακέλους υπηρεσιών μόνο εφόσον οι επιλεγμένες σειρές έχουν συμπεριληφθεί και στα αντίστοιχα πεδία στις ειδικές παραμέτρους Υπηρεσιών.
3. Στη σελίδα «Γενικά στοιχεία» των φακέλων υπηρεσιών προστέθηκε το πεδίο επιλογής «Τεχνικός».

Auto
1. Στη τιμολόγηση υπηρεσιών ή/και ανταλλακτικών από την ενότητα Κάρτα/Εντολή εργασίας επεκτάθηκε η αυτόματη μεταφορά στα σχόλια των παραστατικών που δημιουργούνται του αριθμού του αυτοκινήτου και των χιλιομέτρων.

C.R.M.
1. Προστέθηκε το πλήκτρο «Ενημέρωση» στη Διαχείριση λίστας πελατών, το οποίο εισάγει στη λίστα τους πελάτες CRM που δεν υπάρχουν καταχωρημένοι χωρίς να τροποποιεί τις υφιστάμενες επιλογές.

Προϋπολογισμοί
1. Προστέθηκαν στις διαθέσιμες διαστάσεις ο «Πωλητής» και το «Υποκατάστημα πελάτη».

Ενημέρωση λογιστικής
1. Στις συνδέσεις λογιστικής αγορών/πωλήσεων παγίων προστέθηκαν οι resolvers αξιών:
a. E2;Αξία άλλων εξόδων Ομάδα 1
b. W2;Αξία Φ.Π.Α. άλλων εξόδων Ομάδα 1
c. E5;Αξία άλλων εξόδων Ομάδα 2
d. W3;Αξία Φ.Π.Α. άλλων εξόδων Ομάδα 2
2. Στην εργασία «Εξαγωγή δεδομένων σε αρχείο (GTemp/GData)» προστέθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής επιλογής των ενοτήτων από τις οποίες θα γίνει η εξαγωγή των δεδομένων.

Εταιρείες
1. Προθήκη της δυνατότητας σύνδεσης με την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για την «Απόδοση περιβαλλοντικού τέλους» από τις Εργασίες της Εταιρείας.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (22.1)
GDPR
1. Ενσωμάτωση ενότητας λειτουργιών για την εναρμόνιση της επιχείρησης με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας προσωπικών και ευαίσθητων δεδομένων φυσικών προσώπων – GDPR. Yπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

e-Banking
1. Δυνατότητα σύνδεσης στο πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής τράπεζας (e-banking) για τραπεζικές λειτουργίες της επιχείρησης όπως:
· Εμφάνιση των αναλυτικών κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών
· Αυτοματοποιημένη μεταφορά χρημάτων (έμβασμα) προς συναλλασσομένους
· Αυτοματοποιημένη ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος της επιχείρησης με μεταφορές χρημάτων (εμβάσματα) από συναλλασσομένους
Yπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

e-Envoice
1. Δυνατότητα ψηφιοποίησης και ηλεκτρονική διαβίβασης παραστατικών πώλησης προς τους λήπτες τους, μέσω της υπηρεσίας "eINVOICE" της SoftOne. Yπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

Χρηματοοικονομικά
1. Προστέθηκε συνθήκη υπολογισμού επιβαρύνσεων μέσω της οποίας ελέγχεται η εισαγωγή της αξίας της επιβάρυνσης.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης συσχετιζόμενων εγγράφων στις Λοιπές συναλλαγές πελατών και προμηθευτών.

Εκτυπώσεις Χρηματοοικονομικών
1. Προστέθηκε η εκτύπωση «Απόδοση Πωλητών» στις εκτυπώσεις πωλητών χρηματοοικονομικών.

Πάγια
1. Προστέθηκε το πεδίο «Αριθμός μητρώου» στον browser αναζήτησης παγίων στις γραμμές παραστατικών παγίων.

Αποθήκη
1. Αυξήθηκε ο αριθμός χαρακτήρων (σε 100) που δέχεται το πεδίο «Περιγραφή» στην διαχείριση απογραφών στα Έσοδα - Έξοδα.

Αγορές/Πωλήσεις
1. Προστέθηκε η εξοφλητική κίνηση μέσω τραπέζης.

Touch screen
1. Δόθηκε η δυνατότητα καταχώρησης email πελάτη κατά το άνοιγμα πελάτη μέσω της οθόνης touch.

C.R.M.
1. Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής πρότυπου template SMS, στην οθόνη στοιχείων επικοινωνίας της ενέργειας.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (21.1)
Πελάτες
1. Κατά τη καταχώρηση νέου πελάτη, βελτιώθηκε το μήνυμα που εμφανίζεται κατά τον έλεγχο ύπαρξης πελάτη με ίδιο ΑΦΜ ώστε να εμφανίζει και την εταιρεία στην οποία εντοπίστηκε.
2. Δόθηκε η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής τιμής Χονδρικής / Λιανικής στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών σε τιμολογιακές πολιτικές πελατών με καθορισμό τιμής.

Παραστατικά
1. Προστέθηκε η λειτουργικότητα «Εύρεση διπλοεγγραφών» στο menu που εμφανίζεται με δεξί κλικ (Βοηθητικές εργασίες) στις γραμμές του παραστατικού. Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται και με το συνδυασμό πλήκτρων «Ctrl + 9».
2. Προστέθηκε φίλτρο επιλογής ειδών στην οθόνη συνήθων ειδών (δεξί κλικ στις γραμμές του παραστατικού).

Μετασχηματισμοί
1. Προστέθηκε η τιμή «Συγκεντρωτικά ανά τρόπο πληρωμής» στους τρόπους μετασχηματισμού στους μαζικούς μετασχηματισμούς παραστατικών πώλησης.
2. Δόθηκε η δυνατότητα στους μαζικούς μετασχηματισμούς αγορών της επιλογής παραστατικών προς μετασχηματισμό βάσει του καθεστώτος ΦΠΑ.

Λιανική
1. Στις ειδικές παραμέτρους Λιανικής προστέθηκαν οι παράμετροι
a) «Επαναληπτική εισαγωγή παραστατικών»
b) «Ερώτηση επανυπολογισμού αξιών στις γραμμές κατά την αλλαγή πελάτη»
2. Δόθηκε η δυνατότητα μέσω της νέας ειδικής παραμέτρου καρτών πόντων «Αριθμός δεκαδικών πόντων» να καθορίζεται το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων των πόντων. Η τιμή μηδέν (0) δεν αποκόπτει τα δεκαδικά ψηφία χωρίς στρογγυλοποίηση.
3. Επεκτάθηκε η χρήση της ειδικής παραμέτρου καρτών πόντων «Αριθμός δεκαδικών πόντων» ώστε να λαμβάνεται υπόψη και σε πωλήσεις μέσω του Touch retail.
4. Κατά τη δημιουργία νέας κάρτας πόντων από την οθόνη Touch retail, εμφανίζεται ως προτεινόμενη η κατηγορίας κάρτας η οποία υπάρχει στις ειδικές παραμέτρους καρτών πόντων.
5. Προστέθηκε η λειτουργία «Αντικατάσταση» κάρτας πόντων στην οθόνη διαχείρισης καρτών πόντων πελατών. Η λειτουργία καθιστά ανενεργή την επιλεγμένη κάρτα πόντων και μεταφέρει (με σχετικό ερώτημα επιβεβαίωσης) τους υφιστάμενους πόντους στη νέα κάρτα. Η λειτουργικότητα παρέχεται και μέσω της σχετικής οθόνης του Touch retail.

CRM
1. Προστέθηκαν τα πεδία «Υπόλοιπο(1)», «Υπόλοιπο(2)», «Αναμενόμενα» και «Δεσμευμένα» στο browser αναζήτησης ειδών στην ενότητα Προσφορές στις ενέργειες CRM, όπως υπάρχουν και στην ενότητα «Πωλήσεις».
2. Προστέθηκαν οι πληροφορίες από την ενότητα «Σχόλια/Σημειώσεις» των ενεργειών στα διαθέσιμα πεδία του πρόσθετου detail της φόρμας εκτύπωσης Ημερολογίου CRM.
3. Προστέθηκε το νέο πεδίο «Κωδικός ενέργειας» στα διαθέσιμα πεδία στις φόρμες παραστατικών CRM, Ημερολογίου. Ταυτόχρονα μετονομάστηκε το υφιστάμενο πεδίο σε «Κωδικός συστήματος(ID)».
4. Προστέθηκε το πεδίο «Κωδικός συστήματος(ID)» της ενέργειας στα διαθέσιμα πεδία στις φόρμες CRM, Ευκαιριών και Προσφορών.
5. Προστέθηκε στα φίλτρα αναζήτησης (Σύνθετη αναζήτηση) του Ημερολογίου CRM το πεδίο «Κωδικός ενέγειας».
6. Προστέθηκαν στη σύνθετη αναζήτηση του ημερολογίου CRM στην ενότητα φίλτρων "Στοιχεία ταυτότητας" σε ξεχωριστή υποενότητα τα παρακάτω φίλτρα ημερομηνιών (Από - Έως):
a) Εισαγωγής
b) Προβ. Έναρξης
c) Έναρξης
7. Προστέθηκε το πεδίο «Υποκατάστημα» στην οθόνη πελάτη CRM. Επίσης το πεδίο προστέθηκε και στη διαδικασία συγχρονισμού με το ομώνυμο πεδίου του πελάτη ERP.

Αυτοκίνητο
1. Προστέθηκε η λειτουργικότητα «Συσχετιζόμενα έγγραφα» στη οθόνη σταθερών στοιχείων αυτοκινήτου.
2. Προστέθηκε ο συνδυασμός «Diesel-Αέριο» στο πεδίο καύσιμα στα σταθερά στοιχεία αυτοκινήτου.

Παραμετροποίηση εκτυπώσεων
1. Τα πεδία του τύπου «SQL έκφραση» μπορούν να οριστούν μόνο ως πεδία ομαδοποίησης και όχι ως πεδία ταξινόμησης.
2. Τα πεδία του τύπου «Έκφραση» δεν μπορούν να οριστούν ούτε ως πεδία ομαδοποίησης, ούτε ως πεδία ταξινόμησης.

Android Applications
1. Προστέθηκε δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης των mobile συσκευών με Είδη, Πελάτες και Παραγγελίες μέσω των αντίστοιχων browsers της εφαρμογής. Οι πίνακες που ενημερώνονται είναι αντίστοιχα MOBILEUSERITEMS, MOBILEUSERCUSTOMERS, MOBILEUSERLINES

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (20.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Στις έμμεσες εργασίες των σταθερών στοιχεία πελατών και προμηθευτών προστέθηκε η εκτύπωση «Ανάλυση τιμολογιακών πολιτικών».
2. Στις γραμμές των λοιπών συναλλαγών προμηθευτών προστέθηκε το κέντρο κόστους.
3. Στις έμμεσες εργασίες του των σταθερών στοιχείων πελατών/προμηθευτών προστέθηκε η επιλογή «Εκτύπωση ετικετών».

Εκτυπώσεις παραστατικών
1. Στις καταστάσεις «Λοιπές τραπεζικών λογαριασμών» και «Λοιπές ειδικών λογαριασμών» προστέθηκε το πεδίο «Μεταβλητή τιμολόγησης» το οποίο ενεργοποιείται μόνο κατά τη λεπτομερειακή εκτύπωση.
2. Στις εκτυπώσεις «Αντιστοιχίσεις εμβασμάτων πελατών», και «Αντιστοιχίσεις εμβασμάτων προμηθευτών» προστέθηκε το πεδίο «Αντιστοιχισμένα εμβάσματα» το οποίο ενεργοποιείται μόνο κατά τη λεπτομερειακή εκτύπωση . Οι διαθέσιμες επιλογές του πεδίου είναι: Ναι, Μερικώς, Όχι, Όλα. Προεπιλεγμένη επιλογή είναι η τιμή «Ναι», κατά την οποία εμφανίζονται εμβάσματα τα οποία έχουν έστω και μία γραμμή τους αντιστοιχισμένη.

Πωλήσεις/Αγορές
1. Στη σελίδα επιλογής των παραστατικών της εργασίας επιμερισμού πιστωτικών έκπτωσης προστέθηκαν στο δεξί κλικ εργασίες επιλογής και αποεπιλογής όλων των παραστατικών.

Λιανική
1. Στην οθόνη επιλογής ειδών για κάρτα αλλαγής στα παραστατικά λιανικής προστέθηκαν στο δεξί κλικ εργασίες επιλογής και αποεπιλογής όλων των ειδών. Αρχικά όλα τα είδη είναι προεπιλεγμένα.
2. Κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας, εάν έχει επιλεχθεί το πεδίο «Αντιγράφει αξίες», τότε εκτός από τις αξίες αντιγράφονται πλέον και τα καταχωρημένα έξοδα.
3. Στις έμμεσες εργασίες του browser των καρτών πόντων προστέθηκε η επιλογή «Μαζική δημιουργίας κουπονιών έκπτωσης».
4. Στις ειδικές παραμέτρους προστέθηκε το πεδίο «Επαναληπτική εισαγωγή παραστατικών».

Touch screen
1. Κατά τη δημιουργία νέας κάρτας πελάτη προτείνεται αυτόματα ως κωδικός κάρτας ο κωδικός του πελάτη.
2. Το πλήκτρο «Ακύρωση» ενεργοποιείται πλέον και στα πρώτα βήματα καταχώρησης συναλλαγής (επιλογή πελάτη, επιλογή σειράς, επιλογή κάρτας).

Ειδικές παράμετροι αποθήκης
1. Στις διαθέσιμες τιμές της παραμέτρου αποθήκης «Συμπύκνωση μόνο όμοιων κωδικών» προστέθηκε η τιμή «Με όμοια χρώματα». Με τη νέα τιμή δίνεται η δυνατότητα ομαδοποίησης ανά Είδος-Χρώμα στα παραστατικά πωλήσεων/αγορών/αποθήκης.
2. Στα προθέματα των ζυγιστικών κωδικών μπορεί να καταχωρηθεί πλέον και το 28.

Λογιστική
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής τύπου υπολογισμού στον καθορισμό της αιτιολογίας των πρότυπων άρθρων λογιστικής.

Intrastat
1. Στις δηλώσεις intrastat εμφανίζεται εικονίδιο σφάλματος στις γραμμές που η αξία είναι αρνητική (π.χ. πιστωτική συναλλαγή).

Έσοδα-Έξοδα
1. Η οριακή ημερομηνία καταχώρησης παρ/κών δεν είναι πλεόν η 26η του επόμενου μήνα του τριμήνου, αλλά η τελευταία ημερομηνία του επόμενου μήνα του τριμήνου.

Γέφυρα
1. Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης EXTRARESOLVER στις γραμμές Λοιπών Συναλλαγών Πελατών και Προμηθευτών (πίνακας=COMTRADELINES). Η τιμή του πεδίου keytype είναι 65.
2. Δόθηκε η δυνατότητα χρήσης των resolvers λογαριασμών F1-F44 στο σχεδιασμό της γέφυρας και για τις επιβαρύνσεις (π.χ. έξοδα) που έχουν δικό τους ΦΠΑ.
3. Προστέθηκε o resolver αξιών RE39, ο οποίος συγκεντρώνει την αξίας του τέλους ανακύκλωσης για τα είδη που εμπίπτουν στην παρ.5 το άρθρου 39α.
4. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα εφαρμογής μοντέλων επιμερισμού αναλυτικής λογιστικής στο σχεδιασμό της γέφυρας αποσβέσεων των παγίων. Συγκεκριμένα, με τη χρήση της παραμέτρου

S στη στήλη του λογαριασμού αναλυτικής λογιστικής, δόθηκε η δυνατότητα ανάλυσης των αξιών με βάση το μοντέλο επιμερισμού της αποσβενόμενης οντότητα παγίου. 5. Με τη χρήση του resolver ADS1 στη στήλη του λογαριασμού αναλυτικής λογιστικής στη παραμετροποίηση της γέφυρας αποσβέσεων (τρέχουσα λειτουργικότητα), λαμβάνεται υπόψη μόνο η πρώτη γραμμή του μοντέλου επιμερισμού ανά αποσβενόμενη οντότητα παγίου (εφαρμόζεται στην περίπτωση που η ανάλυση είναι σε ένα μόνο λογαριασμό (100%).

1. Ενέργειες CRM: i) Προστέθηκε το πεδίο «Κωδικός ενέργειας». Επιπλέον προστέθηκε και η δυνατότητα αυτοματοποιημένης απόδοσης κωδικών. Συγκεκριμένα στις ειδικές παραμέτρους CRM μπορεί να καθοριστεί τόσο απλή μορφή κωδικού όσο και παραμετρική, στα πρότυπα λειτουργικότητας παραμετροποίησης αντίστοιχων οντοτήτων της εφαρμογής (κωδικοί πελατών, …). Το υφιστάμενο πεδίο του browser ενεργειών το οποίο ονομάζονταν Κωδικός ενέργειας και εμφάνιζε το κλειδί του πίνακα ενεργειών της εφαρμογής μετονομάστηκε σε Κωδικός συστήματος. ii) Στα «Σχόλια/Σημειώσεις» των ενεργειών προστέθηκε το πεδίο «Τύπος σχολίου». Η διαχείριση των τύπων σχολίων είναι διαθέσιμοι στους πίνακες CRM. 2. Προστέθηκαν στο browser των πελατών CRM οι στήλες «Κάρτα πόντων» και «Master κάρτα πόντων». Τα νέα πεδία είναι διαθέσιμα και ως φίλτρα αναζήτησης του browser. 3. Στα διαθέσιμα πεδία αναζήτησης παραγγελιών στα σταθερά στοιχεία πελατών CRM προστέθηκαν τα πεδία: Σειρά, Κατάσταση ((εκτελεσμένη, ανεκτέλεστη). 4. Προστέθηκε το πεδίο περιγραφή ενέργειας στα διαθέσιμα πεδία για υπόδειξη ημερολογίου στις ειδικές παραμέτρους CRM. 5. Δόθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στο ημερολόγιο CRM και των εκκρεμών ενεργειών των συσχετιζόμενων ομάδων του χρήστη που έχει ιεραρχία προϊσταμένου με δεδομένο ότι υπάρχουν σε αυτόν καταχωρημένες συσχετιζόμενες ομάδες χρηστών. Η δυνατότητα δόθηκε με δεξί κλικ στο σχετικό εικονίδιο εμφάνισης ενεργειών ομάδας χρηστών στο ημερολόγιο CRM. 6. Προστέθηκε ο πίνακας «Κατηγορίες CRM». Με τον τρόπο αυτό οι κατηγορίες CRM δεν είναι πλέον προκαθορισμένες. Στον νέο πίνακα εμφανίζονται αρχικά οι προκαθορισμένες κατηγορίες που εμφανίζονταν στις προηγούμενες εκδόσεις.

1. Στην εκτύπωση «Πελατολόγιο» προστέθηκε το πεδίο «Και πελάτες χωρίς ενέργεια». 2. Σε όλες τις εκτυπώσεις καταστάσεων ενεργειών προστέθηκαν τα πεδία: «Ομάδα χρήστη ανάθεση» και «Χωρίς χρήστη ανάθεσης».

1. Στα στοιχεία των πελατών CRM περιλαμβάνονται πλέον και οι κάρτες πόντων. 2. Κατά το import συναλλαγών ενημερώνεται πλέον και η κάρτα πόντων του πελάτη με τους πόντους από το παραστατικό που εισάγεται. Επιπλέον αν δεν υπάρχει κάρτα πόντων στον πελάτη τότε δημιουργείται κάρτα και μεταφέρονται οι πόντοι που προκύπτουν από το παραστατικό.

1. Προσθήκη νέου ορίσματος στις συναρτήσεις SPELL και SPELLDEC ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να καθορίζεται η γλώσσα εμφάνισης (τοπική γλώσσα ή Αγγλικά) ενός string στις εκτυπώσεις φορμών της εφαρμογής. Aναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στο κείμενο «Σχεδιασμός φορμών εκτύπωσης» στα eServices.

1. Προστέθηκαν τα δικαιώματα «Προβολή» και «Μεταβολή» ισοτιμιών νομισμάτων. 2. Προστέθηκε το δικαίωμα «Expert mode» στις εργασίες εσωλογιστικής κοστολόγησης και ακύρωσης εσωλογιστικής κοστολόγησης.

1. Κατά το login στην εφαρμογή δεν εμφανίζονται στη λίστα επιλογής εταιριών, οι εταιρείες που έχουν γίνει αενεργές. 2. Βελτιώθηκε η λειτουργικότητα του πεδίου «Διακομιστής εξερχομένων» της ενότητας «Στοιχεία επικοινωνίας» στα σταθερά στοιχεία εταιρειών. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η χρήση του συμβόλου * (αστερίσκος) ως πρώτο σύμβολο της διεύθυνσης του διακομιστή όταν αυτός απαιτεί για τη λειτουργία του χρήση πρωτοκόλλων SSL/TLS (π.χ. διευθύνσεις internet ή cloud διακομιστών). Μέσω της συγκεκριμένης βελτίωσης αντιμετωπίστηκε η δυσλειτουργία που παρουσιάζονταν στη περίπτωση τέτοιου τύπου διακομιστών μεταξύ του Tax manager και της λειτουργίας αποστολής εκτυπώσεων της εφαρμογής. 3. Στα στοιχεία προσαρτήματος των εταιρειών με μέγεθος οντότητας «Πολύ μικρή παρ.2α άρθρου 1» και «Πολύ μικρή παρ.2β άρθρου 1» προστέθηκε η ερώτηση «Απόκτηση ιδίων μετοχών (περ.γ παρ.3 αρ.1 Ν.4403/2016)». Η ερώτηση, καθώς και η απάντησή της, εμφανίζονται στην εκτύπωση του προσαρτήματος μόνο έχει δοθεί απάντηση. Εάν μάλιστα δοθεί αρνητική απάντηση, τότε στην εκτύπωση εμφανίζεται και το λεκτικό «Χ.Ε.Δ.».

1. Στην εργασία Trace Setup προστέθηκαν οι «Παρτίδες». 2. Προστέθηκε το φίλτρο «Παραστατικό» το οποίο εμφανίζεται στις ενότητες των παραστατικών και το φίλτρο «Κωδικός» το οποίο εμφανίζεται στις ενότητες Αποθήκης, Πελατών, Προμηθευτών και Παρτίδων.

1. Κατά την εργασία εκτύπωσης παραστατικών από τον browser ακολουθείται η σειρά εμφάνισης τους στο browser ακόμη και στην περίπωση που αυτή έχει προέλθει από τη γρήγορη ταξινόμηση. 2. Προστέθηκε η δυνατότητα αποθήκευσης του καθορισμένου background fill effect μέσω σχετικής ερώτησης η οποία εμφανίζεται κατά την έξοδο του χρήστη από τον browser.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (19.1)
Διαδικασία ενεργοποίησης - αναβάθμισης
1. Στη περίπτωση κατά την οποία στην εγκατάσταση της εφαρμογής έχει ενεργοποιηθεί η Online-Offline Λιανική (ή Offline-Online) για τη σύνδεση του κεντρικού καταστήματος με τα υποκαταστήματα παρέχεται πλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης των τοπικών βάσεων δεδομένων μέσω του κλειδιού ενεργοποίησης που έχει ήδη δοθεί στη βάση του κεντρικού. Αναλυτικές πληροφορίες για την διαδικασία υπάρχουν στο κείμενο «Διαδικασία ενεργοποίησης - αναβάθμισης» στα eServices.

ΦΠΑ
1. Για την υποστήριξη των διατάξεων του άρθρου 39Α, παρ.5 του Ν.2859 προστέθηκαν στη γενική λογιστική οι φορολογικές κατηγορίες:
98 Εισροές (Αγορές) άρθρου 39α
99 'Εισροές δαπανών άρθρου 39α
και στα έσοδα-έξοδα οι φορολογικές κατηγορίες:
74 Εισροές (Αγορές) άρθρου 39α
75 Εισροές δαπανών άρθρου 39α
Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο με αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης στα e-services.

Εκτυπώσεις πελατών
1. Στην ανάλυση πωλήσεων της εκτύπωσης «Καρτέλα» προστέθηκε στήλη με την ποσότητα στη 2η μονάδα μέτρησης.

Προμηθευτές
1. Στη σελίδα «Στοιχεία περιόδων» της οικονομικής εικόνας, προστέθηκε το πεδίο «Εμφάνιση παραγγελιών».

Δηλώσεις παρακρατηθέντων φόρων
1. Στην ενότητα των χρηματοοικονομικών:
α) Στην «Προσωρινή δήλωση» προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού. Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη τις λοιπές συναλλαγές προμηθευτών.
β) Προστέθηκε η εργασία «Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων».
2. Στην ενότητα της λογιστικής:
Ενεργοποιήθηκε η παράμετρος «Αναζήτηση στοιχείων συν/μένων στην ενότητα «Χρημ/μικά» (απόδοση φόρων)» στον υπολογισμό του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων.

Μαζικοί μετασχηματισμοί
1. Προστέθηκε το πεδίο «Μετασχηματισμός προς τον πελάτη 'Τιμολόγηση σε'».
Εάν επιλεχθεί το νέο πεδίο, τότε τα παραγόμενα παραστατικά καταχωρούνται με συναλλασσόμενο τον πελάτη, που έχει καταχωρηθεί στο πεδίο «Τιμολόγηση σε» των αρχικών παραστατικών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει πελάτης καταχωρημένος στο συγκεκριμένο πεδίο, τότε το λαμβάνεται ως συναλλασσόμενος ο κανονικός πελάτης του αρχικού παραστατικού. Η λειτουργικότητα του πεδίου «Τρόπος μετασχηματισμού» παραμένει.
2. Προστέθηκε στη σελίδα «Λοιπά» το πεδίο «Τρόπος πληρωμής» ως φίλτρο επιλογής των προς μετασχηματισμό παραστατικών.

Λιανική – Κάρτες πόντων
1. Προστέθηκε η δυνατότητα έκδοσης κουπονιού έκπτωσης με «Οριζόμενο» καθορισμό. Συγκεκριμένα στις πολιτικές συγκέντρωσης πόντων προστέθηκε η επιλογή «Οριζόμενο κουπόνι έκπτωσης». Στον υπολογισμό της συγκεκριμένης πολιτικής στο tab Advanced χρησιμοποιείται η τιμή COUPONSV για δημιουργία κουπονιού με αξιακή έκπτωση και η τιμή COUPONSP για δημιουργία κουπονιού με ποσοστιαία έκπτωση.
π.χ COUPONSV=FINTRADE_TOTAMOUNT/FLD1
2. Δόθηκε η δυνατότητα μέσω της παραμέτρου «Τύποι συναλλαγών που επιστρέφουν πόντους» στις ειδικές παραμέτρους CRM (ή Λιανικής) να καθορίζονται οι τύποι συναλλαγών που ακυρώνουν πόντους (π.χ. επιστροφές κ.λ.π.).

Λιανική – Touch Screen
1. Προστέθηκε η δυνατότητα απόκρυψης της χονδρικής/λιανικής τιμής είδους κατά την επιλογή είδους από το πληκτρολόγιο στην οθόνη touch screen retail. Συγκεκριμένα επεκτάθηκε η λειτουργικότητα της ειδικής παραμέτρου Αποθήκης «Εμφάνιση αποθέματος στις αναζητήσεις ειδών» ώστε να χρησιμοποιείται και για την εμφάνιση/απόκρυψη της χονδρικής/λιανικής τιμής είδους στην οθόνη touch.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης της οθόνης εξαργύρωσης πόντων όταν έχουν συμπληρωθεί οι πόντοι σύμφωνα με την πολιτική συγκέντρωσης πόντων η οποία ισχύει στη κάρτα πόντων του πελάτη. Η δυνατότητα ενεργοποιείται στην εφαρμογή με χρήση της αντίστοιχης παραμέτρου στις ειδικές παραμέτρους CRM (ή Λιανικής).

Φυσική απογραφή
1. Προστέθηκε η δυνατότητα μηδενισμού της στήλης νέας ποσότητας στην εργασία καταχώρησης φυσικής απογραφής αποθήκης, για τα είδη τα οποία δεν έχουν καμία τιμή στη στήλη αυτή. Η δυνατότητα παρέχεται με τις εργασίες «Μηδενισμός νέας ποσότητας ΚΜ» και «Μηδενισμός νέας ποσότητας ΔΜ» που εμφανίζονται με δεξί κλικ στο grid με τα είδη της εργασίας.

Εκτυπώσεις αποθήκης
1. Στο «Ευρετήριο ειδών» προστέθηκε το πεδίο «Στοιχεία προμηθευτών». Το νέο πεδίο καθορίζει την εμφάνιση/απόκρυψη των στοιχείων προμηθευτών.
2. Στην εκτύπωση «Καρτέλα Αναμ/νων-Δεσμ/νων ανά Χ/Μ», τροποποιήθηκε το πεδίο «Βασικό μεγεθολόγιο» ώστε να επιτρέπεται η πολλαπλή επιλογή τιμών (multicombobox).

Περιοδική ΦΠΑ
1. Στην οθόνη εισαγωγής στοιχείων που εμφανίζεται κατά τον υπολογισμό προστέθηκε το πεδίο «Άμεση προεπισκόπηση μετά τον υπολογισμό».

Vies - Intrastat
1. Στις εργασίες του browser των καταστάσεων Vies/Intrastat η εργασία «Σύνδεση στο Taxisnet χωρίς αποστολή στοιχείων».

Λογιστική
1. Προστέθηκε το φίλτρο «Μοντέλο λογιστικών διαφορών» στα διαθέσιμα φίλτρα του browser του Λογιστικού Σχεδίου.
2. Κατά τη διαγραφή άρθρου που είναι συνδεδεμένο με ταμειακό άρθρο, εμφανίζεται το προειδοποιητικό μήνυμα: «ΠΡΟΣΟΧΗ Θα διαγραφεί και το άρθρο της Ταμειακής».

Εκτυπώσεις λογιστικής
1. Στην εκτύπωση «Πίνακας διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης», προστέθηκε το πεδίο «Αξία φόρου εισοδήματος». Εάν συμπληρωθεί το πεδίο, τότε ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται αυτόματα, αλλά λαμβάνεται υπόψη η συμπληρωθείσα τιμή.

Πάγια
1. Στη σύνδεση με τη λογιστική των αγορών παγίων προστέθηκε ο resolver «IN31 – Αξία ΦΠΑ (Intrastat)».

Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
1. Στην εκτύπωση «Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Ισοζύγιο)» το πεδίο-παράμετρος «Να συμπεριληφθούν οι ανενεργοί λογαριασμοί ενεργών στηλών» είναι πλέον προεπιλεγμένο.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση ανεξόφλητων συναλλαγών»:
α) Άλλαξε ο τίτλος της εκτύπωσης σε «Κατάσταση ανεξόφλητων/εξοφλημένων συναλλαγών».
β) Προστέθηκε το πεδίο «Κατάσταση παραστατικών» με διαθέσιμες τιμές: Ανεξόφλητα, Εξοφλημένα, Όλα.
γ) Προστέθηκε το πεδίο «Ανάλυση πληρωμών». Με την επιλογή του πεδίου εμφανίζονται τα στοιχεία πληρωμών (εφόσον υπάρχουν).
3. Στην εκτύπωση «Ανακεφαλαίωση χρήσης» οι πληρωτέοι φόροι εμφανίζονται στο τέλος της εκτύπωσης και εφόσον δεν επιλεχθεί το νέο πεδίο-παράμετρος «Απόκρυψη πληρωτέων φόρων».
4. Στην εκτύπωση «Πίνακας διαφορών φορολογικής και λογιστικής βάσης», προστέθηκε το πεδίο «Αξία φόρου εισοδήματος». Εάν συμπληρωθεί το πεδίο, τότε ο φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται αυτόματα, αλλά λαμβάνεται υπόψη η συμπληρωθείσα τιμή.

Αυτοκίνητο
1. Προστέθηκαν οι παρακάτω επιλογές στο πεδίο «Καύσιμο» στα ειδικά στοιχεία αυτοκινήτου: Βενζίνη – αέριο, Υβριδικό, Ηλεκτρισμός.

CRM
1. Στις εργασίες «Διαχείριση μαζικών αλλαγών» και «Δημιουργία διαδοχικών ενεργειών» προστέθηκε η δυνατότητα ανάθεσης ενεργειών σε συγκεκριμένη ομάδα χρηστών.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του χρήστη στον οποίο ανατέθηκε μια ενέργεια. Η ενημέρωση γίνεται μέσω αποστολής email ή/και SMS με τη χρήση κατάλληλων templates. Συγκρεκριμένα:
α) Στον τύπο ενέργειας προστέθηκαν τα πεδία: «Ενημέρωση υπευθύνου κατά την ανάθεση της ενέργειας» με διαθέσιμες τιμές Όχι, Ναι, Με επιβεβαίωση, «Email template», «Sms template». Η ανάθεση λαμβάνει χώρα είτε κατά την καταχώρηση νέας ενέργειας, είτε κατά την καταχώρηση υπάρχουσας ενέργειας, εφόσον έχει γίνει αλλαγή τιμής στο πεδίο «Χρήστης» της ενέργειας.
β) Για τη μαζική ενημέρωση προστέθηκε στο browser των ενεργειών η εργασία «Ενημέρωση υπευθύνων ενεργειών». Με τη νέα εργασία γίνεται μαζική ενημέρωση για τις ενέργειες που υπάρχουν στον browser. Στην εργασία δίνεται η δυνατότητα επιλογής «Email template» ή/και «Sms template». Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούνται τα επιλεχθέντα templates και όχι αυτά που έχουν οριστεί τους τύπους ενέργειας.

CMS/ESHOP
1. Στην εργασία μαζικής ενημέρωσης ιστότοπου προστέθηκε το πεδίο «Αποστολή μόνο τιμών». Με την επιλογή του νέου πεδίου αποστέλλονται μόνο οι web τιμές.
2. Στις κατηγορίες ειδών eshop το πεδίο «Σειρά εμφάνισης» έχει γίνει υποχρεωτικό.

Παράμετροι εταιρειών
1. Στα στοιχεία εταιριών προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης προθεμάτων κωδικών barcode τύπου ΕΑΝ13 με σταθερό μήκος 9 ψηφίων.

Δικαιώματα χρηστών
1. Στα δικαιώματα «Εκτέλεσης εκτύπωσης» στις «Γενικές εργασίες» προστέθηκε το δικαίωμα «Αρχείο εκτύπωσης Draft». Μέσω του νέου δικαιώματος ελέγχεται η αποθήκευση εκτυπώσεων σε αρχείο draft.

Λοιπά
1. Προστέθηκαν στο λεξικό δεδομένων τα υπολογιζόμενα πεδία συναλλαγών:
GLUPDSTATUS_CALC (σχέση με γενική λογιστική)
SXUPDSTATUS_CALC (σχέση με έσοδα - έξοδα)
Οι τιμές των πεδίων είναι:
0 - εάν δεν υπάρχει σύνδεση με λογιστική
1 - εάν υπάρχει σύνδεση με λογιστική και σχετικό άρθρο/παραστατικό
2 - εάν υπάρχει σύνδεση με λογιστική και δεν υπάρχει σχετικό άρθρο/παραστατικό
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο browser των παραστατικών.
2. Προστέθηκε το φίλτρο «Έργο» στα διαθέσιμα φίλτρα των ενοτήτων Πληρωμών και Εισπράξεων στο module My outlook.
3. Mε τη χρήση του συνδυασμού πλήκτρων [Ctrl+Num*] (είναι διαθέσιμος για παραμετροποίηση) στην κύρια οθόνη της εφαρμογής ο χρήστης μπορεί ν’ αλλάζει την ημερομηνία login χωρίς να χρειάζεται να κάνει relogin.
4. Στις γενικές παραμέτρους της οργάνωσης λειτουργίας προστέθηκε των μενού «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες» που έχει την ίδια λειτουργικότητα με το μενού που εμφανίζεται στις εργασίες των εταιρειών.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (18.1)
Κάρτες πόντων - Κουπόνια έκπτωσης
1. Ακύρωση πόντων
Με παράμετρο ορίζονται οι τύποι συναλλαγών που ακυρώνουν πόντους (π.χ. επιστροφές κλπ).
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις υπολογίζονται οι πόντοι και καταγράφονται με αρνητικό πρόσημο, μειώνοντας έτσι τους συνολικά διαθέσιμους πόντους.
Όταν μία συναλλαγή ακυρώνεται, τότε ακυρώνονται οι πόντοι που είχαν υπολογιστεί και οι πόντοι που είχαν εξαργυρωθεί στην ακυρωμένη συναλλαγή.
Επίσης, τυχών κουπόνια που έχουν εκδοθεί από συναλλαγές που ακυρώνονται, χαρακτηρίζονται ως ακυρωμένα και όσα έχουν εξαργυρωθεί ως διαθέσιμα.
2. Εξαργύρωση πόντων
Με παράμετρο ορίζεται το αν τα δεδομένα εξαργύρωσης πόντων που προκύπτουν, θα εμφανιστούν αυτόματα στην οθόνη του ταμεία κατά την ολοκλήρωση μίας συναλλαγής.
3. Κουπόνια έκπτωσης
Έχει δοθεί η δυνατότητα πολλαπλής χρήσης ενός κουπονιού. Έτσι, ένα κουπόνι έκπτωσης μπορεί πλέον, βάση παραμετροποίησης, να χρησιμοποιηθεί σε ένα προκαθορισμένο πλήθος συναλλαγών ή εναλλακτικά σε όσες συναλλαγές πραγματοποιηθούν μέχρι μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

Χρηματοοικονομικά
1. Στην εργασία αξιογράφων «Μαζική αλλαγή κατάστασης» προστέθηκε η στήλη «Αριθμός αξιογράφου».

Ειδικές παράμετροι πελατών - προμηθευτών
1. Στα διαθέσιμα χαρακτηριστικά των παραμετρικών κωδικών προστέθηκε η επιλογή «Γεωγραφική περιοχή (κατηγοριοποίηση)».

Εκτυπώσεις πελατών
1 Στην εκτύπωση «Καρτέλα (ενηλικιωμένα υπόλοιπα)» προστέθηκε η ερώτηση «Ημερομηνία αναφοράς». Ο υπολογισμός των ενηλικιωμένων υπολοίπων γίνεται με βάση την ημερομηνία αναφοράς.

Εκτυπώσεις αποθήκης
1. Στην εκτύπωση «Ελλείψεις αποθηκών»:
i) Προστέθηκε η ερώτηση «Να μη ληφθεί υπόψη το ελάχιστο απόθεμα στον ΑΧ των διαθεσίμων».
ii) Η ερώτηση «Ελλείψεις βάσει ελαχίστου αποθέματος ειδών» λαμβάνει πλέον τα ελάχιστα όρια ασφαλείας και για τα είδη σε Χ/Μ.
2. Στην εκτύπωση «Υπόλοιπα Τελωνειακών αποθηκών» προστέθηκε στα πεδία ταξινόμησης/ομαδοποίησης το πεδίο «Αριθμός εισαγωγής».

Προσωρινή δήλωση
1. Προστέθηκε έλεγχος για την αποφυγή διπλοκαταχώρησης αρχικής δήλωσης στην ίδια περίοδο.

Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
1. Προστέθηκε η δυνατότητα υπολογισμού στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά». Για το σκοπό αυτό προστέθηκε στις μεταβλητές τιμολόγησης το πεδίο «Κωδικός αμοιβών (επιχειρηματική δραστηριότητα)».
2. Στις παραμέτρους λογιστικής και εσόδων-εξόδων προστέθηκε το πεδίο «Αναζήτηση στοιχείων συναλλασσομένων στην ενότητα «Χρηματοοικονομικά» (απόδοση φόρων)». Στην περίπτωση που ενεργοποιηθεί η νέα παράμετρος, τότε στον υπολογισμό (από την ενότητα λογιστικής και εσόδων-εξόδων) μπορούν να λάβουν μέρος άρθρα/παραστατικά εσόδων-εξόδων που έχουν καταχωρηθεί μέσω της σύνδεσης λογιστικής, παρόλο που δεν έχουν στοιχεία συναλλασσομένου.
3. Στις εργασίες προστέθηκε η επιλογή «Ελεγκτική εκτύπωση».

Υπηρεσίες - Αυτοκίνητο
1. Στις διαθέσιμες τιμές του πεδίου «Αρχείο εναλλακτικών κωδικών» στις ειδικές παραμέτρους προστέθηκαν οι τιμές: «Κωδικών προμηθευτών» και «Εναλλακτικών κωδικών και κωδικών προμηθευτών».

Εκτυπώσεις εσόδων-εξόδων
1. Στα βιβλία εσόδων/εξόδων/εσόδων-εξόδων η ερώτηση «Σύνολα ανά μήνα», άλλαξε σε «Σύνολα ανά» και παίρνει τις τιμές: «Μήνα», «Ημέρα».
2. Στην εκτύπωση «Απόδοση ΦΠΑ», όταν επιλεχθεί ανάλυση σε επίπεδο λογαριασμού, τότε οι λογαριασμοί εμφανίζονται ταξινομημένοι με βάση τον κωδικό τους.

Εκτυπώσεις παγίων
1.Στην εκτύπωση «Μητρώο παγίων αναλυτικό» προστέθηκε η ερώτηση «Κατάσταση αποσβενόμενης οντότητας» με διαθέσιμες τιμές: Μη ενεργό, Ενεργό, Όλα.

ΜΥΦ
1. Στις καταστάσεις ΜΥΦ προστέθηκε το πεδίο «Αριθμός δήλωσης». Το πεδίο ενημερώνεται αυτόματα κατά την υποβολή αρχείου μέσω webservice, αλλά και με την εργασία «Κατάσταση υποβληθέντος αρχείου».
2. Η εργασία υποβολής αρχείου μέσω webservice ενημερώνει την ημερομηνία υποβολής με βάση την ημερομηνία του συστήματος.

Υποκαταστήματα εταιρείας
1. Προστέθηκε το πεδίο «Ημερομηνία διακοπής».

Γενικά
1. Οι αρχικές τιμές των επιλογών «Επαναληπτική καταχώρηση» και «Επαναληπτική καταχώρηση με αντιγραφή δεδομένων» δεν αποθηκεύονται πλέον και δεν είναι γενικές. Οι επιλογές παραμένουν διαθέσιμες και αρχικά είναι απενεργοποιημένες. Οι τιμές τους είναι ανεξάρτητες σε κάθε φόρμα.

Λεξικό δεδομένων
1. Προστέθηκε στα πεδία συναλλαγών το πεδίο VALSIGN_EXP (Πρόσημο παρ/κού). Η τιμή του πεδίου είναι 1 ή -1 ανάλογα με τη φύση της συναλλαγής.

Μακροεντολές
1. Προστέθηκε η παράμετρος MINIMIZED. Εάν δοθεί στη νέα παράμετρο η τιμή 1 κατά το άνοιγμα ενός παραθύρου με μακροεντολή, τότε το παράθυρο εμφανίζεται minimized.
2. Δόθηκε η δυνατότητα μη αυτόματου ανοίγματος αρχείου που παράγεται με μακροεντολή από τις εκτυπώσεις της εφαρμογής. Για το σκοπό αυτό προστέθηκε η παράμετρος PRTAUTOSHOW. Για την υποστήριξη της νέας παραμέτρου προστέθηκε η ερώτηση «Αυτόματο άνοιγμα αρχείου» στο wizard σχεδιασμού μακροεντολών.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (17.1)
Πωλητές / Εισπράκτορες
1. Στα στοιχεία Πωλητών/Εισπρακτόρων προστέθηκε το πεδίο «ΤΚ».

Παρτίδες
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης ετικετών από το κύκλωμα παρτίδων της εφαρμογής. Συγκεκριμένα προστέθηκε ο τύπος δεδομένων «Παρτίδα» στο σχεδιασμό ετικετών. Η εκτύπωση ετικετών παρτίδων γίνεται από:
α) το μενού εκτύπωση ετικετών μέσα από την παρτίδα
β) το πλήκτρο «Εργασίες» στο browser των παρτίδων, επιλογή «Μαζική εκτύπωση ετικετών»
γ) το μενού Αποθήκη - Εκτυπώσεις - Labels - Aποθήκης(παρτίδες)
δ) Το μενού Reporting Tools \ Labels \ Αποθήκης (παρτίδες).

Λογιστική
1. Προστέθηκε η εργασία «Απόδοση παρακρατούμενου φόρου εργολάβων».
2. Ενεργοποιήθηκε το πεδίο «Έλεγχος ύπαρξης κωδικού παραστατικού» στις σειρές αρίθμησης παραστατικών λογιστικής.

Προσωρινή δήλωση
1. Στο browser της εργασίας «Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ» προστέθηκε η στήλη «Φόρος».

Έσοδα – έξοδα
1. Προστέθηκαν οι παρακάτω συμπληρωματικές κατηγορίες που διευκολύνουν τη συμπλήρωση του φορολογικού εντύπου Ε3:
α) Πράσινες Ενισχύσεις (Πυλώνας 1)
β) Συνδεδεμένες Ενισχύσεις (Πυλώνας 1)
γ) 'Επενδυτικές Ενισχύσεις (Πυλώνας 2)
δ) Λοιπές περιπτώσεις Ενισχύσεων (Πυλώνας 2)
ε) Επενδυτικές Ενισχύσεις (Αλιείς)
στ) Λοιπές περιπτώσεις Ενισχύσεων (Αλιείς)

Παράμετροι Αγορών/Πωλήσεων
1. Στις ειδικές παραμέτρους Αγορών/Πωλήσεων, στη σελίδα Παράμετροι εκπτώσεων, προστέθηκε η παράμετρος «Η τιμολογιακή πολιτική υπερισχύει των εκπτώσεων».
Οι τιμές που παίρνει η νέα παράμετρος και η αντίστοιχη συμπεριφορά της εφαρμογής είναι:
α) «Όχι» Όσες εκπτώσεις προκύπτουν εφαρμόζονται αθροιστικά ή διαδοχικά, σύμφωνα με την ειδική παράμετρο «Τρόπος εφαρμογής».
β) «Για το αρχείο αποθήκης» Σε περίπτωση που από τις τιμολογιακές πολιτικές προκύψουν εκπτώσεις γραμμής (είδους), τότε δεν συνυπολογίζεται η έκπτωση του είδους από τα σταθερά στοιχεία ειδών.
γ) «Για το αρχείο πελατών» Σε περίπτωση που από τις τιμολογιακές πολιτικές προκύψουν εκπτώσεις συνόλου (πελατών), τότε δεν συνυπολογίζεται η έκπτωση του πελάτη από τα σταθερά στοιχεία πελατών.
δ) «Και στις δύο περιπτώσεις». Ισχύουν τα 2 και 3.

Εκτυπώσεις πωλήσεων
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση ειδών εγγυοδοσίας» προστέθηκε το πεδίο φίλτρο «Επιλογή σειράς».
2. Στην εκτύπωση «Στατιστική κατά πελάτη» προστέθηκε το πεδίο φίλτρο «Κωδικός είδους συσχέτισης (από – έως – μάσκα)».

Touch screen retail
1. Οι κατηγορίες ειδών εμφανίζονται με βάση τη σειρά που έχουν στη σειρά εμφάνισης ειδών στις ειδικές παραμέτρους Touchscreen Retail.

Υπηρεσίες - Αυτοκίνητο
1. Προστέθηκε η στήλη «Σύνολο» (Τιμή + ΦΠΑ)» στη σελίδα «Σύνολα» της οθόνης «Κάρτα / Εντολή εργασίας».

Εκτυπώσεις παγίων
1. Στην εκτύπωση «Μητρώο παγίων λογιστικής – φορολογικής βάσης» προστέθηκε γραμμή γενικών συνόλων στο τέλος της εκτύπωσης.

Λεξικό δεδομένων
Προστέθηκαν στα πεδία του είδους:
α) το υπολογιζόμενο πεδίο «IMAGEPATH_CALC – Διαδρομή εικόνας» και
β) το ειδικά υπολογιζόμενο πεδίο «WEB_PATH_LIST - Διαδρομή εικόνας eshop».

Δικαιώματα Ομάδων Χρηστών
1. Στα δικαιώματα της βασικής οθόνης (Basic menu) προστέθηκαν δικαιώματα για το «Ημερολόγιο» της εφαρμογής και για τις σχετικές ενότητές του.
2. Προστέθηκαν δικαιώματα για τις παρακάτω εργασίες γραμμών των «Πωλήσεων λιανικής»:
α) Σταθερά στοιχεία είδους
β) Υπόλοιπα ανά Α.Χ.
γ) Στοιχεία καταστημάτων λιανικής
δ) Εφαρμοσμένες τιμολογιακές πολιτικές
3. Προστέθηκε δικαίωμα για την εργασία γραμμών «Εκτελεσμένη γραμμή παραγγελίας» των «Παραστατικών αγορών».

Εταιρείες
1. Στο πεδίο «Νομική μορφή» προστέθηκε η τιμή «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση».

Γενικά
1. Στη login οθόνη της εφαρμογής προστέθηκε το πλήκτρο/εικονίδιο «Κατάσταση συστήματος». Με την επιλογή του εμφανίζονται σχετικές με το σύστημα πληροφορίες.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (16.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Στις λοιπές συναλλαγές πελατών και στις λοιπές συναλλαγές προμηθευτών προστέθηκε το πεδίο «Κέντρο κόστους». Η προσθήκη δεν έχει γίνει στην έκδοση Entry Ι.
2. Στις ειδικές παραμέτρους χρηματοοικονομικών πελατών προστέθηκαν οι παράμετροι:
a) «Δημιουργία Αρχείου PDF κατά τη καταχώρηση παραστατικού», με προεπιλεγμένη τη τιμή «Όχι»
b) «Φάκελος αποθήκευσης αρχείου» και
c) «Δημιουργία αρχείου ανά καταχώρηση»

Τύποι συναλλαγών πελατών
1. Προστέθηκε η επιλογή «Ακύρωση δημιουργίας εξοφλητικής κίνησης» στους τύπους συναλλαγών πελατών, όταν η φύση της συναλλαγής είναι «Δελτίο αποστολής σε πελάτη».

Παραστατικά πώλησης
1. Επεκτάθηκε η λειτουργία αναζήτησης πελάτη μέσα από το παραστατικό πώλησης (μεγεθυντικός φακός) ώστε σε περίπτωση που η αναζήτηση γίνεται με τον αριθμό τηλεφώνου να ελέγχει όλα τα πεδία τηλεφώνων της καρτέλας του πελάτη.

Εκτυπώσεις Πωλήσεων
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση ειδών εγγυοδοσίας» προστέθηκαν τα πεδία-φίλτρα «Ημερομηνία παραστατικών (από)» και «Ημερομηνία παραστατικών (έως)».

Touchscreen Retail
1. Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού ανά σταθμό εργασίας των κατηγοριών ειδών αποθήκης που θα χρησιμοποιούνται από την ενότητα Touchscreen Retail. Συγκεκριμένα στις παραμέτρους ανά σταθμό εργασίας προστέθηκε στη σελίδα Touchscreen η υποσελίδα «Κατηγορίες». Ο χρήστης μπορεί να ορίσει κατηγορίες ειδών που μπορούν είτε να εμφανίζονται, είτε να ΜΗΝ εμφανίζονται.

Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών
1. Δόθηκε η δυνατότητα καθορισμού παραμετρικής μορφής ονόματος για το αρχείο PDF το οποίο αποθηκεύεται κατά την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση παραστατικών πώλησης. Για τον καθορισμό των παραμέτρων της ονομασίας του αρχείου χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανισμός ο οποίος χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της ονομασίας του αρχείου κατά την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών (Ειδικές παράμετροι πελατών).

Είδη
1. Προστέθηκε η δυνατότητας εμφάνισης της διαδρομής (file path) της αποθηκευμένης εικόνας του είδους. Η διαδρομή εμφανίζεται ως hint πάνω στην εικόνα και ενεργοποιείται για εικόνες ειδών για τις οποίες έχει αποθηκευτεί στην εφαρμογή η διαδρομή του αρχείου εικόνας και όχι για εικόνες αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων.

Υπηρεσίες
1. Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα των παραστατικών Υπηρεσιών (παροχής και λήψης) με τη προσθήκη της δυνατότητας «Μετασχηματισμός σε». Η δυνατότητα παρέχεται μέσω του πλήκτρου «Εργασίες» στον browser των παραστατικών.

Λογιστική
1. Προστέθηκε το πεδίο «Όνομα Πατρός» στη Διαχείριση λογαριασμών λογιστικής στη σελίδα «Στοιχεία ΚΕΠΥΟ/ΜΥΦ». Το νέο πεδίο χρησιμοποιείται στις Βεβαιώσεις αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Εκτυπώσεις λογιστικής
1. Στην εκτύπωση «Λογιστικό σχέδιο» προστέθηκαν οι στήλες «Είδος Λογαριασμού» και «Καθεστώς ΜΥΦ».
2. Στην εκτύπωση «Ημερολόγια κινήσεων» προστέθηκε στα διαθέσιμα πεδία ταξινόμησης ο συνδυασμός «Τύπος κίνησης+ Άρθρο».

Έσοδα-έξοδα
Προστέθηκαν οι συμπληρωματικές κατηγορίες:
47 – Δαπάνες άρδευσης
48 – Χονδικές πωλήσεις ιδίων προϊόντων (εσ.αγρ.δραστ/τα)
49 – Λιανικές πωλήσεις ιδίων προϊόντων (εσ.αγρ.δραστ/τα)
Η συμπληρωματική κατηγορία 47 χρησιμοποιείται για την ενημέρωση του πεδίου 515 του εντύπου Ε3.
Άλλαξαν οι περιγραφές των συμπληρωματικών κατηγοριών:
38 – Χονδρικές πωλήσεις Αγροτών αρ.41
39 – Λιανικές πωλήσεις Αγροτών αρ.41

Εκτυπώσεις Εσόδων-Εξόδων
1. Στην εκτύπωση «Ημερολόγιο παραστατικών» προστέθηκε το φίλτρο «Υποκατάστημα».

Πάγια
1. Η εργασία «Ακύρωση αποσβέσεων» ελέγχει εάν οι επιλεχθείσες για ακύρωση αποσβέσεις έχουν ενημερώσει τη Λογιστική. Στην περίπτωση που έχει προηγηθεί ενημέρωση της Λογιστικής εμφανίζεται σχετικό μήνυμα με το οποίο καλείται ο χρήστης να συνεχίσει ή όχι την εργασία.
2. Κατά την επιλογή των λογιστικών αποσβέσεων μιας αποσβενόμενης οντότητας, προτείνεται ως ημερομηνία έναρξης των λογιστικών αποσβέσεων η ημερομηνία ένταξης της οντότητας.

Atlantis CMS
Επεκτάθηκε η λειτουργικότητα του Atlantis CMS (Content Management System) με τη προσθήκη σχετικής ενημέρωσης του μετά από αποστολές ειδών στο eshop. Συγκεκριμένα, προστέθηκαν στην σελίδα «Στοιχεία e-shop» των ειδών οι εξής πληροφορίες:
1. Ημερομηνία ενημέρωσης: ενημερώνεται από τις μαζικές και από τις μεμονωμένες ενημερώσεις.
2. Τρόπος ενημέρωσης: α) Μεμονωμένα, β) Μαζικά.
3. Επιτυχημένη ή αποτυχημένη ενημέρωση:
α. Για τις μεμονωμένες αποστολές ενημερώνεται με βάση το απαντητικό XML.
β. Για τις μαζικές αποστολές παραμένει κενό και ενημερώνεται μέσω web service από το e-shop, σύμφωνα με το error log της ενημέρωσης του e-shop.

Γραφικές εκτυπώσεις
1. Προστέθηκε η directive EXTRADETAILTYPE που ορίζει το είδος του πρόσθετου detail. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι: α) CS, για χρώμα μέγεθος, β) CM, για συστατικά και γ) SN, για σειριακούς αριθμούς.

Advanced Reports
1. Προστέθηκαν οι ενότητες «TSrvContractCustServiceFRM – Συμβάσεις πελατών» και «TSrvContractSupServiceFRM – Συμβάσεις προμηθευτών» στις διαθέσιμες ενότητες διασύνδεσης.

Import Script
1. Δόθηκε η δυνατότητα παραμετρικού καθορισμού του πλάτους των στηλών του import dialog. Ο καθορισμός γίνεται μέσα στο import script (σχετικές οδηγίες παραμετροποίησης βρίσκονται στο κείμενο «Import script language» στην ενότητα e-Services).

Βοηθητικές εργασίες
1. Στις βοηθητικές εργασίες στην ενότητα «Οργάνωση λειτουργίας» προστέθηκε η εργασία «Διαγραφή εταιρείας».

Λοιπά
1. Προστέθηκε η επιλογή «Υποκατάστημα Αλλοδαπής εταιρείας στην Ελλάδα» στις διαθέσιμες νομικές μορφές: α) στη διαχείριση εταιρειών και β) στα σταθερά στοιχεία πελατών/προμηθευτών.
2. Στις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που εμφανίζονται στις εργασίες της διαχείριση εταιρειών προστέθηκε η επιλογή «Σύνδεση στις υπηρεσίες ΕΦΚΑ».

Γενικά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα αντιγραφής των εικονιδίων που βρίσκονται την επιφάνεια εργασίας του Atlantis από ένα χρήστη της εφαρμογής σε άλλο. Η λειτουργικότητα περιγράφεται στο κείμενο «Δυνατότητες και χειρισμός του νέου μενού» στην ενότητα e-Services της εταιρείας.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (15.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Στις λοιπές συναλλαγές πελατών και στις λοιπές συναλλαγές προμηθευτών προστέθηκε το πεδίο «Κέντρο κόστους». Η προσθήκη δεν έχει γίνει στην έκδοση Ι.
2. Στην εργασία αξιογράφων «Μαζική αλλαγή κατάστασης» προστέθηκε η στήλη «Αριθμός αξιογράφων».

Εκτυπώσεις πελατών
1. Στην εκτύπωση «Τζίρος ανά πελάτη» προστέθηκε η ερώτηση «Μόνο πελάτες με μη μηδενικό τζίρο στην περίοδο».
2. Στην εκτύπωση «Στατιστική πελάτη – ομάδας είδους (Ισοζύγιο)» προστέθηκε η γραμμή «Σύνολα χρήσης» πριν τη γραμμή των συνόλων.

Εκτυπώσεις προμηθευτών
1. Στην εκτύπωση «Τζίρος ανά προμηθευτή» προστέθηκαν τα πεδία ταξινόμησης/ομαδοποίησης: Ετήσιος τζίρος, Υπόλοιπο.

Φυσική απογραφή
1. Προστέθηκε στο δεξί κλικ η εργασία «Επαναϋπολογισμός υπολοίπων ειδών».

Εκτυπώσεις αποθήκης
1. Προστέθηκε η εκτύπωση «Υπόλοιπα ανά ημέρα (θέσεις αποθήκευσης)».

Εκτυπώσεις πωλήσεων
1. Στην εκτύπωση «Κατάσταση πωλήσεων» προστέθηκε η στήλη «Κύρια μονάδα μέτρησης» στην μπάντα των γραμμών. Η στήλη είναι διαθέσιμη προς εμφάνιση στην παραμετροποίηση της εκτύπωσης.
2. Στην εκτύπωση «Κατάσταση φόρτωσης» προστέθηκε η ερώτηση «Μετασχηματισμένα» με διαθέσιμες τιμές: Ναι, Όχι, Όλα, Μερικώς, Πλήρως ανεκτέλεστα.
3. Στην εκτύπωση «Στατιστική κατά πελάτη» προστέθηκαν τα πεδία ταξινόμησης/ομαδοποίησης: Κωδικός πωλήτη είδους, Επωνυμία πωλητή είδους.

Έσοδα – έξοδα
1. Προστέθηκε η εργασία «Πολλαπλά παραστατικά».
α. Ο χρήστης αρχικά επιλέγει «Σειρά». Εάν η σειρά απαιτεί συναλλασσόμενο επιλέγει «Συναλλασσόμενο».
β. Στο grid των γραμμών σε κάθε γραμμή επιλέγει τον κωδικό παραστατικού (εάν η σειρά δεν παράγει αυτόματα κωδικό παραστατικού), την ημερομηνία και στη συνέχεια λογαριασμό εσόδων-εξόδων και αξία (υποκείμενη και ΦΠΑ).
γ. Με την καταχώρηση δημιουργούνται τόσα παραστατικά όσες και οι γραμμές που έχουν καταχωρηθεί.
Εάν ο χρήστης συμπληρώσει τον ίδιο κωδικό παραστατικού σε περισσότερες από μία γραμμές, τότε αυτές οι γραμμές καραχωρούνται στο ίδιο παραστατικό.
2. Στους ειδικούς φόρους προστέθηκε το πεδίο «Συνθήκη». Εάν ένας ειδικός φόρος διαθέτει συνθήκη, τότε ο ειδικός φόρος υπολογίζεται μόνο εάν επαληθεύεται η σχετική συνθήκη.
3. Στις εκτυπώσεις των βιβλίων εσόδων-εξόδων προστέθηκε η ερώτηση «Σύνολα ανά μήνα». Επιλέγοντας την ερώτηση, εμφανίζονται εκτός από τα σύνολα ανά μήνα και οι γραμμές «Από μεταφορά», «Σε μεταφορά».
4. Στην εκτύπωση «Κατάσταση απαλλασσόμενων συναλλαγών» προστέθηκε το πεδίο ομαδοποίησης «ΑΦΜ». Εάν ο χρήστης επιλέξει «Συνοπτική εμφάνιση», τότε γίνεται αυτόματα συνοπτική ομαδοποίηση ως προς ΑΦΜ και εμφανίζεται και το πλήθος παραστατικών ανά ΑΦΜ.

Λογιστικό σχέδιο
1. Στις εργασίες του browser προστέθηκε η εργασία «Μαζική δημιουργία» για την μαζική δημιουργία νέων λογαριασμών. Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

Σύνδεση με τη Λογιστική
1. Στη σύνδεση λογιστικής «Λοιπών συναλλαγών πελατών» προστέθηκαν οι resolvers αξιών:
IN1 Συνολική αξία (INTRASTAT)
IN2 Καθαρή αξία (INTRASTAT)
IN3 Αξία ΦΠΑ (INTRASTAT)
IN31 Αξία ΦΠΑ (INTRASTAT) υπολογιζόμενη
20 Στη σύνδεση λογιστικής «Εμβασμάτων προμηθευτών» προστέθηκαν οι resolvers αιτιολογίας header:
NLS1 Επωνυμία 1ου προμηθευτή
NLS3 ΑΦΜ 1ου προμηθευτή

Περιοδική ΦΠΑ
Όταν το πεδίο 511 λαμβάνει θετική τιμή, τότε επιλέγεται αυτόματα το πεδίο «Καταβολή σε 2 δόσεις». Σε αντίθετη περίπτωση αποεπιλέγεται.

ΜΥΦ
1. Για την κάλυψη των περιπτώσεων έκδοσης Τιμολογίων σε Ιδιώτες, κατά τον υπολογισμό καταστάσεων ΜΥΦ με κατηγορία «Πωλήσεις/Έσοδα» και «Πωλήσεις λιανικής» έχει προστεθεί η ερώτηση «Τιμολόγια μη υπόχρεων πελατών σε λιανικές πωλήσεις».
2. Στις εργασίες του browser προστέθηκαν οι εργασίες:
α. Δημιουργία πολλαπλών καταστάσεων και
β. Μαζικός υπολογισμός

Πάγια
Το πεδίο «Το ΦΠΑ προστίθεται στην αξία κτήσης» μεταφέρθηκε από τις ειδικές παραμέτρους στα στοιχεία παγίου.

Τύποι συναλλαγής
1. Στο δεξί κλικ του browser προστέθηκε η εργασία «Εισαγωγή σε εταιρείες».

Τύποι κινήσεων
1. Στο δεξί κλικ του browser προστέθηκε η εργασία «Εισαγωγή σε εταιρείες». Η εργασία προϋποθέτει ότι έχουν ήδη εισαχθεί οι σχετικοί τύποι συναλλαγών.

Λεξικό δεδομένων
Προστέθηκαν:
α. Το υπολογιζόμενο πεδίο προμηθευτή «Τζίρος προηγούμενης χρήσης».
β. Τα πεδία παρτίδων «Υπόλοιπο - ΚΜ» και «Υπόλοιπο – ΔΜ».

Γραφικές εκτυπώσεις
1. Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης προβολής δεδομένων αποθηκευμένων με format UTF-8.

Ετικέτες
1. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης εικόνας σε ετικέτες με τύπο δεδομένων «Ερώτημα χρήστη». Τα διαθέσιμα πεδία εικόνας προκύπτουν από το ερώτημα του χρήστη.
2. Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης εικόνας σε ετικέτες με τύπο δεδομένων «Αποθήκη χρώμα/μέγεθος». Τα διαθέσιμα πεδία εικόνας είναι: Εικόνα είδους, Εικόνα είδους eshop, Ειδική εικόνα είδους, Εικόνα είδους eshop ανά χρώμα.
3. Στην επιλογή ετικετών στις σειρές πωλήσεων προστέθηκαν και οι ετικέτες με τύπο δεδομένων «Πελάτες».

Λοιπά
1. Προστέθηκε η δυνατότητα καθορισμού του μεγέθους των παραγόμενων από την εφαρμογή αρχείων PDF.
Συγκεκριμένα, μπορεί ο χρήστης να καθορίσει ανά σταθμό εργασίας κατά πόσο στα αρχεία που δημιουργούνται από την εφαρμογή θα ενσωματώνονται και οι γραμματοσειρές. Η μη ενσωμάτωση των γραμματοσειρών συνεπάγεται σημαντικά μειωμένο μέγεθος παραγόμενων αρχείων.
Η λειτουργικότητα ενεργοποιείται από την οθόνη των εκτυπώσεων της εφαρμογής όπου αν επιλεγεί εκτύπωση σε αρχείο PDF, εμφανίζεται ως προεπιλεγμένη η ρύθμιση «Ενσωμάτωση γραμματοσειρών». Εφόσον επανακαθοριστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση η επιλογή αποθηκεύεται στο σταθμό εργασίας και πλέον η παράγωγή των PDF αρχείων από όλες τις λειτουργίες της εφαρμογής γίνεται με το συγκεκριμένο τρόπο.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 1.2 (14.1)
Χρηματοοικονομικά
1. Στις μεταβλητές τιμολόγησης προστέθηκε το πεδίο «Ενεργή».
2. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς προμηθευτών προστέθηκε το πεδίο «Παρατηρήσεις».

Εκτυπώσεις πελατών
1. Στην «Καρτέλα» προστέθηκε η ερώτηση «Αλλαγή σελίδας ανά πελάτη».
2. Στην εκτύπωση «Στατιστική παραγγελιών κατά πελάτη» προστέθηκε η ερώτηση «Συνοπτικά ανά Χ/Μ». Εάν επιλεχθεί η ερώτηση, τότε δεν εμφανίζονται οι στήλες των μεγεθών με μηδενική ποσότητα.

Εκτυπώσεις αξιογράφων
1. Στις εκτυπώσεις «Βιβλίο εισπρακτέων», «Βιβλίο πληρωτέων» και «Κατάσταση ελέγχου» προστέθηκε το πεδίο «Ημερομηνία διαμόρφωσης κατάστασης». Στο νέο πεδίο εμφανίζεται η ημερομηνία κατά την οποία διαμορφώθηκε η εμφανιζόμενη κατάσταση του αξιογράφου.

Πωλήσεις - Αγορές
1. Στους μεταφορές προστέθηκαν τα πεδία: Σχόλιο 1, Σχόλιο 2 και Σχόλιο3.

Συνήθη είδη πελατών
1. Στις επιλογή συνήθων ειδών πελάτη προστέθηκε η στήλη «Ποσότητα σε δεύτερη μονάδα μέτρησης».
2. Στη σελίδα «Ειδικά στοιχεία» των σταθερών στοιχείων πελατών προστέθηκε η δυνατότητα παραμετροποίησης της εργασίας της επιλογής συνήθων ειδών. Η παραμετροποίηση σε επίπεδο πελάτη υπερισχύει της γενικής παραμετροποίησης.

Μετασχηματισμός
1. Κατά την προσθήκη παραστατικών προς μετασχηματισμό, εμφανίζεται η συνολική ποσότητα και η συνολική αξία των επιλεχθέντων παραστατικών.
2. Στα σενάρια μετασχηματισμών προστέθηκε η παράμετρος DONOTCOPYPARTITIONS. Ενεργοποιώντας τη νέα παράμετροι δεν γίνεται αντιγραφή των παρτίδων από το παλαιό στο νέο παραστατικό.

Εκτυπώσεις αγορών
1. Στην ενότητα «Καταστάσεις» προστέθηκε η εκτύπωση «Κατάσταση ειδών εγγυοδοσίας».

Φόρμες εκτύπωσης λιανικής
1. Στα διαθέσιμα πεδία «header» προστέθηκαν τα πεδία:
2. Κωδικός κάρτας πόντων
3. Περιγραφή κάρτας πόντων
4. Συγκεντρωθέντες πόντοι (συναλλαγής)
5. Πόντοι εξαργύρωσης (συναλλαγής)
6. Προηγούμενο υπόλοιπο πόντων
7. Νέο υπόλοιπο πόντων

Αποθήκη
1. Στα στοιχεία πώλησης φυτοφαρμάκων προστέθηκε το πεδίο «Περιεχόμενο». Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.

Παρτίδες
1. Στα σταθερά στοιχεία παρτίδων προστέθηκε το πεδίο «Ειδική ημερομηνία».
2. Στις ειδικές παραμέτρους αποθήκης προστέθηκε το πλήκτρο «Διαμόρφωση ειδικής ημερομηνίας». Με τη νέα εργασία μπορεί να διαμορφωθεί ο τίτλος του πεδίου «Ειδική ημερομηνία» (π.χ. Ημ/νία σφαγής, Ημ/νία εμφιάλωσης) με βάση την κατηγορία ή την ομάδα ή την ομάδα 2 ή την ομάδα 3 του είδους της παρτίδας.
Η ειδική ημερομηνία έχει προστεθεί:
1. Στον browser των παρτίδων ως στήλη και ως πεδίο φίλτρο
2. Στο selector των παρτίδων
3. Στις εκτυπώσεις παρτίδων ως εμφανιζόμενο πεδίο και ως φίλτρο

Λογιστική
1, Προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγής λογιστικού σχεδίου μέσα στη χρήση, δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχουν καταχωρημένα άρθρα. Η μετάβαση γίνεται σε δύο στάδια: α) Δημιουργία του νέου λογιστικού σχεδίου και β) Μεταφορά των άρθρων στο νέο λογιστικό σχεδίο. Για την υποστήριξη των δύο βημάτων προστέθηκαν οι εργασίες λογιστικού σχεδίου: «Δημιουργία μέσα στη χρήση» και «Μεταφορά άρθρων στο νέο σχέδιο». Για την εκτέλεση της δεύτερης εργασίας πρέπει να γίνει αντιστοίχιση των λογαριασμών του παλαιού λογιστικού σχεδίου που συμμετέχουν στα άθρα με λογαριασμούς του νέου λογιστικό σχέδιο.

Εκτυπώσεις λογιστικής
1, Προστέθηκε η εκτύπωση «Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης».
2. Προστέθηκε η ερώτηση «Εμφάνιση των άρθρων που συμμετέχει ο λογαριασμός» στην εκτύπωση «Οριζόμενα ημερολόγια».

Έσοδα-έξοδα
1. Στην εισαγωγή παραστατικών εσόδων-εξόδων από GData λαμβάνεται υπόψη το υποκατάστημα που είναι δηλωμένο στη σειρά των παραστατικών. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα για εισαγωγή παραστατικών διαφόρων υποκαταστημάτων με ένα αρχείο GData και χωρίς την ανάγκη για relogin.

Εκτυπώσεις εσόδων-εξόδων
1. Προστέθηκε η εκτύπωση «Πίνακας διαφορών λογιστικής και φορολογικής βάσης».

Πάγια
1. Στις κατηγορίες παγίων προστέθηκε η σελίδα «Λογ/σμοί ΓΛ ΕΛΠ». Η νέα σελίδα εμφανίζεται με την επιλογή του πεδίο «Λογιστική» και διαθέτει τα πεδία (λογαριασμούς): «Ζημιά επιμέτρησης εύλογης αξίας», «Ζημιά απομείωσης», «Σωρευμένες απομειώσεις» και «Κέρδη αναστροφής απομείωσης». Οι νέοι λογαριασμοί προτείνονται στην καταχώρηση παγίων κατά την επιλογή της κατηγορίας παγίου.

Intrastat
1. Στις γραμμές των καταστάσεων intrastat προστέθηκε στήλη στην οποία εμφανίζεται σχετικό εικονίδιο στην περίπτωση που υπάρχει σφάλμα σε μια γραμμή. Με διπλό κλικ στο εικονίδιο εμφανίζεται μήνυμα με τα σφάλματα που έχουν εντοπιστεί στη γραμμή.
2. Στο μενού που εμφανίζεται με δεξί κλικ στις γραμμές των καταστάσεων intrastat προστέθηκαν οι εργασίες: «Διαγραφή γραμμών με μηδενική στατιστική αξία» και «Διαγραφή γραμμών με μηδενική μάζα».
3. Στο μενού των εργασιών προστέθηκε η εργασία «Ελεγκτική εκτύπωση Intrastat». Η εκτύπωση εμφανίζει αναλυτικά δεδομένα από τα σχετικά παραστατικά τα οποία συμμετέχουν στον υπολογισμό της κατάστασης.
4. Στα παραστατικά αγορών/πωλήσεων προστέθηκε το πεδίο «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων». Κατά τον υπολογισμό της στατιστικής αξίας:
α. Στις πωλήσεις προστίθεται η «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων» και αφαιρείται η «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων».
β. Στις αγορές αφαιρείται η «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων» και προστίθεται η «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων».
Η συμπλήρωση των δύο πεδίων γίνεται με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο παραστατικό αγοράς/πώλησης και δεν πρέπει να συμπληρώνονται και τα δύο. Π.χ. σε ένα παραστατικό αγοράς που στη συνολική αξία συμμετέχει το σύνολο των μεταφορικών, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο «Αξία επιβάρυνσης εντός συνόρων», ενώ σε ένα ένα παραστατικό αγοράς που στη συνολική αξία δεν συμμετέχει το σύνολο των μεταφορικών, θα πρέπει να συμπληρωθεί μόνο το πεδίο «Αξία επιβάρυνσης εκτός συνόρων».

Vies
1. Στο μενού των εργασιών προστέθηκε η εργασία «Ελεγκτική εκτύπωση vies». Η εκτύπωση εμφανίζει αναλυτικά δεδομένα από τα σχετικά παραστατικά τα οποία συμμετέχουν στον υπολογισμό της κατάστασης.
2. Στα παραστατικά αγορών προστέθηκε το πεδίο «Εμπορικός αντιπρόσωπος». Εάν σε ένα παραστατικό αγοράς συμπληρωθεί ο εμπορικός αντιπρόσωπος, τότε το παραστατικό θα συμμετέχει στη vies με το ΑΦΜ του εμπορικού αντιπροσώπου και όχι με το ΑΦΜ του προμηθευτή που αντιστοιχεί στο παραστατικό αγοράς (τιμολόγιο).

Ετικέττες
1. Στη σελίδα «Πεδία» στο σχεδιασμό των ετικεττών προστέθηκε στήλη με τίτλο @ που αντιστοιχεί στον κωδικό των πεδίων.
2. Στα διαθέσιμα πεδία φόρμας προστέθηκε το πεδίο «Σύνολο ετικεττών».

Δικαιώματα
1. Στα δικαιώματα αγορών/πωλήσεων προστέθηκε το δικαίωμα «Μετασχηματισμός μετασχηματισμένου παραστατικού» (εμφανίζεται στη ομάδα δικαιωμάτων «Συναλλαγές»).

Λοιπά
1. Επεκτάθηκε η χρήση του πεδίου «Διεύθυνση (URL)» στα στοιχείων τηλεφωνικών κλήσεων των εταιρείων για την αυτόματη ενεργοποίηση των εγκατεστημένων Soft Phones (π.χ. Scype). Υπάρχει διαθέσιμο κείμενο στα e-services.
2. Στις παραμέτρους σταθμούς εργασίες προστέθηκε το πεδίο «Χρήση browser» με διαθέσιμες τιμές: Internet Explorer\Microsoft Edge, Google Chrome. Με το νέο πεδίο δίνεται η δυνατότητα παραμετρικής επιλογής browser κατά την ηλεκτρονικό υποβολή εντύπων στο taxisnet.

Στην αρχή της σελίδας