Φορολογικά Έντυπα

 
Έκδοση 3.4 Build 147.1Έκδοση 3.4 Build 143.1Έκδοση 3.4 Build 139.1Έκδοση 3.4 Build 135.1Έκδοση 3.4 Build 131.1
Έκδοση 3.4 Build 146.1Έκδοση 3.4 Build 142.1Έκδοση 3.4 Build 138.1Έκδοση 3.4 Build 134.1Έκδοση 3.4 Build 130.1
Έκδοση 3.4 Build 145.1Έκδοση 3.4 Build 141.1Έκδοση 3.4 Build 137.1Έκδοση 3.4 Build 133.1Έκδοση 3.4 Build 129.1
Έκδοση 3.4 Build 144.1Έκδοση 3.4 Build 140.1Έκδοση 3.4 Build 136.1Έκδοση 3.4 Build 132.1Έκδοση 3.4 Build 128.1
Έκδοση 3.4 (147.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1
Έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές στο έντυπο, στην εκτύπωση και στην ηλεκτρονική αποστολή του, βάσει της Α.1201/2019 απόφασης της ΑΑΔΕ.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (146.1)
Έντυπα Φορολογίας
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ.Ε.Ν.Π.
Το πεδίο 079 έγινε υπολογιζόμενο και ισούται με το πεδίο 387 σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 Ν.Π.
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 Ν.Π.
Έντυπο Β6 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από τα έντυπα Ε3 και Φ.Ε.Ν.Π.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (145.1)
Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Προστέθηκε το έντυπο "Μηνιαία Δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από Μερίσματα-Τόκους-Δικαιώματα" με δυνατότητα παραγωγής και αποστολής του σχετικού αρχείου (JL10) στο Taxis καθώς και σύνδεσης στην ιστοσελίδα υποβολής μηνιαίας Προσωρινής Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα.
Επίσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου καθώς και του πίνακα Αναλυτικών αμοιβών δικαιούχων, είτε ολόκληρου είτε μόνο των γραμμών μερισμάτων, τόκων ή δικαιωμάτων.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (144.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1
Προστέθηκαν οι εργασίες εκκαθάρισης και ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (143.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1
Προστέθηκε το έντυπο Ε1 Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από έντυπα Ε2 και Ε3, επανενημέρωσης Αντικειμενικών Δαπανών και εκτύπωσης του καθώς και η δυνατότητα ενημέρωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων από TaxisNet. Οι εργασίες εκκαθάρισης και ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι διαθέσιμες σύντομα.
Έντυπο Ε2
Προστέθηκε η εργασία υποβολής των στοιχείων του εντύπου στο TaxisNet.
Σημείωση: Το Taxisnet έχει ενεργοποιήσει προς το παρόν την υποβολή Ε2 μόνο για φυσικά πρόσωπα.
Έντυπο Ε3
Προστέθηκαν οι εργασίες ηλεκτρονικής υποβολής στο TaxisNet και ενημέρωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων από το TaxisNet. Η εργασία υποβολής δεν ενημερώνει τον κωδικό 023 - Επιμερισμός Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών ανά Κ.Α.Δ.
Σημείωση: Το Taxisnet έχει ενεργοποιήσει προς το παρόν την υποβολή Ε3 μόνο για φυσικά πρόσωπα.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (142.1)
Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Μηνιαία Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε το έντυπο "Μηνιαία Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα". Υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού του Πίνακα δικαιούχων εάν έχει επιλεχθεί εταιρεία ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας του σχετικού αρχείου (JL10) και αποστολής του στο TaxisNet.
Σημείωση: Για να λειτουργήσει σωστά το έντυπο θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί η τελευταία έκδοση Atlantis Entry. Για να λειτουργήσει σωστά ο υπολογισμός του Πίνακα δικαιούχων θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί η τελευταία έκδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (141.1)
Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε το έντυπο Α21 για το Φορολογικό Έτος 2018 με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (140.1)
Έντυπα Φορολογίας
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε το έντυπο Ε2 Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, αντιγραφής σε νέο έντυπο και εκτύπωσης του.
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Προστέθηκε το έντυπο Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Φορολογικού έτους 2018 και η δυνατότητα εκτύπωσης του εντύπου.
Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε το έντυπο Ε3 Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης, ενημέρωσης από Έσοδα Έξοδα/Γενική Λογιστική, ενημέρωσης από Γενική Λογιστική Κεφαλαίου, αντιγραφής καταχωρημένου εντύπου σε νέο έντυπο και εκτύπωσης του εντύπου. Επίσης, στους μερισμούς Δαπανών και Εσόδων/Λοιπών προστέθηκε και ο μερισμός των κωδικών ανάλυσης του Πίνακα Ζ3.
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε το έντυπο Φ.Ε.Ν.Π. Φορολογικού Έτους 2018. Υπάρχουν οι δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση, ενημέρωσης από τα έντυπα E3, E2 και Φορολογικής Αναμόρφωσης, εκτύπωσης Διανομής Κερδών και εκτύπωσης του εντύπου.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (139.1)
Έντυπα Παρακράτησης Φόρου
Προστέθηκαν τα έντυπα "Βεβαίωση αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα" και "Βεβαίωση εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα" με τις δυνατότητες υπολογισμού, εκτύπωσης των σχετικών βεβαιώσεων και αποστολής τους στο Taxis (JL10).

Γενικά
Έγιναν αλλαγές σε πολλές εργασίες σύνδεσης/αποστολής κλπ στο Taxis ώστε να λειτουργούν ξανά μετά τις πρόσφατες αλλαγές στη κεντρική ιστοσελίδα σύνδεσης στο Taxis.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (138.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα Αίτησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο Πετρέλαιο Θέρμανσης της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Υποβολή/Εμφάνιση Αίτησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης του μενού Εργασίες.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (137.1)
Γενική λειτουργία
Νέο Φορολογικό Έτος
Προστέθηκε η δυνατότητα εισόδου στην εφαρμογή (login) στο έτος 2019, Φορολογικό έτος 2018.

Έντυπα Φορολογίας
Ε9 Δήλωση στοιχείων ακινήτων
Προστέθηκε το έντυπο Ε9 Φορολογικού έτους 2018 με τη δυνατότητα εκτύπωσης του.
Β.6 Κατάσταση αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Προστέθηκε το έντυπο Β.6 Φορολογικού έτους 2018 με τις δυνατότητες ενημέρωσης από προηγούμενη χρήση και εκτύπωσης του εντύπου.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (136.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Προστέθηκε νέα εργασία σύνδεσης στην ιστοσελίδα υποβολής/εμφάνισης Κοινωνικού Μερίσματος 2018.
Για να εκτελεστεί η εργασία πρέπει να είναι συμπληρωμένα τα πεδία Username και Password στην καρτέλα TaxisNet, καθώς και τα πεδία ΑΦ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.
Η εκτέλεση της εργασίας γίνεται με το πλήκτρο "Κοινωνικό Μέρισμα" της καρτέλας TaxisNet ή μέσω της επιλογής Βεβαιώσεις οργανισμών -> Υποβολή/Εμφάνιση Αίτησης Κοινωνικού Μερίσματος του μενού Εργασίες.
Δίνεται μέσω σχετικής ερώτησης η επιλογή αποστολής των στοιχείων Κινητού τηλεφώνου, email και IBAN.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (135.1)
Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Λειτουργεί ξανά η εργασία εκτύπωσης εισφορών ελ. επαγγελματιών μετά από προσαρμογή στη νέα διαδικασία σύνδεσης στον ιστότοπο του Ε.Φ.Κ.Α.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (134.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Βελτιώσεις στον υπολογισμό του Μερισμού όσον αφορά τη στρογγυλοποίηση δεκαδικών.
Στην εργασία αποστολής του εντύπου στο Taxis, εντάχθηκαν στην ενότητα "Λοιπά στοιχεία εντύπου" τα τρία πεδία της γραμμής "Κύκλος Εργασιών" του Πίνακα "Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων" που δεν είναι πλέον προσυμπληρωμένα στην ιστοσελίδα Ε3.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (133.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου με τα προσυμπληρωμένα στοιχεία της ιστοσελίδας Ε3 του TaxisNet.
Υπάρχει δυνατότητα επιλογής των ενοτήτων στοιχείων που θα ενημερωθούν.
Επίσης υπάρχει επιλογή για το αν θα εμφανίζεται ερώτηση όταν η ενότητα προς ενημέρωση έχει ήδη καταχωρημένα στοιχεία.
Δήλωση ανάλωσης κεφαλαίου
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης στοιχείων ανάλωσης κεφαλαίου και για το τρέχον έτος.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (132.1)
Εκτυπώσεις
Εκτυπώσεις Φορολογικών εντύπων
Προστέθηκε η νέα εκτύπωση "Πληροφοριακή κατάσταση στοιχείων Internet" που δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των στοιχείων Internet (κωδικοί, passwords κλπ).
Τα στοιχεία Internet είναι κατηγοριοποιημένα ανά ενότητα (TaxisNet, Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε. κλπ) και οι ενότητες είναι επιλέξιμες. Αν δεν γίνει καμμία επιλογή ενότητας, εκτυπώνονται όλα τα στοιχεία κάθε ενότητας που έχει συμπληρωμένο τουλάχιστον ένα στοιχείο.
Όπως ισχύει για όλες τις εκτυπώσεις, υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης σε αρχείο Pdf, Html, Word, Excel καθώς και η απευθείας αποστολή της εκτύπωσης με email μέσω της εργασίας προεπισκόπησης στην οθόνη.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων από TaxisNet.

Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε η εκτύπωση του εντύπου Α21.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (131.1)
Λοιπά Έντυπα
Έντυπο Α21 - Αίτηση Χορήγησης Οικογενειακού Επιδόματος
Προστέθηκε το έντυπο Α21 για το Φορολογικό Έτος 2017 με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του.

Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 14, παράγραφος 2ε, όταν επιλέγεται κάποιος από τους κωδικούς 905, 913 (ή 906, 914 για Σύζυγο/ΜΣΣ) εμφανίζεται ερώτηση που δίνει την δυνατότητα μεταφοράς των ποσών των κωδικών 301,303,321 (ή 302,304,322 για Σύζυγο/ΜΣΣ) στον πίνακα ανάλυσης των κωδικών 617(618) ή 619(620) αντίστοιχα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον γίνει η μεταφορά, δεν θα αντιστραφεί με την αποεπιλογή του κωδικού 905, 913 (ή 906, 914 για Σύζυγο/ΜΣΣ). Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη κατάσταση της δήλωσης Ε1 απλώς μη την καταχωρήσετε.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (130.1)
Έντυπα Φορολογίας
Έντυπο Β6 - Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από τα έντυπα Ε3 και Φ.Ε.Ν.Π.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η εργασία ενημέρωσης του εντύπου από Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
Η εργασία εκτελείται από την επιλογή "Ενημέρωση από Γενική Λογιστική ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ" του μενού "Εργασίες" και είναι διαθέσιμη μόνο στα έντυπα Ε3 των φορολογούμενων που έχουν ενεργοποιημένη τη σύνδεση με ΚΕΦΑΛΑΙΟ στην καρτέλα "15. Στοιχεία Σύνδεσης".
Προσοχή: Για την εκτέλεση της εργασίας απαιτείται να είναι εγκατεστημένη έκδοση ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5.01p (build 1982) ή μεταγενέστερη.
Πίνακας Γ1-Σύνολο Ενοικίων που καταβλήθηκαν: Στις επιλογές του πεδίου "Δωρεάν Παραχώρηση" προστέθηκε η επιλογή "Ιδιόχρηση" λόγω της αντίστοιχης αλλαγής στην ιστοσελίδα του Ε3.
Έντυπο Ε1 Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων
Βελτιώθηκε η εργασία ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου όσον αφορά την αποστολή των στοιχείων α) φιλοξενίας από φιλοξενούντα (ανάλυση των κωδικών 007-008) και β) ενοικίων-φιλοξενίας (Πίνακας 6.12).
Σε περίπτωση που υπάρχουν στην ιστοσελίδα εκκρεμείς εγγραφές προς αποδοχή/ακύρωση, εμφανίζεται σχετική προειδοποίηση και μπορείτε να επιλέξετε αν θα συνεχιστεί η αποστολή των στοιχείων όταν ολοκληρώσετε την διεκπεραίωση των εκκρεμών εγγραφών.
Για την περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αποστολή των στοιχείων ανάλυσης κωδικών 007-008, έχει προστεθεί σχετική επιλογή στον διάλογο "Επιλογές αποστολής εντύπου".

Φορολογούμενοι
Διαχείριση
Στην καρτέλα "8. Στοιχεία Εταιρείας", προστέθηκε η επιλογή "Ιδιόχρηση" στις επιλογές του πεδίου "Δωρεάν Παραχώρηση-Ιδιόχρηση" του Πίνακα "Στοιχεία Ενοικίων".

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (129.1)
Έντυπα Φορολογίας
Φ.Ε.Ν.Π. - Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ.Ε.Ν.Π.
Έντυπο Ε3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 Ν.Π.
Ο υπολογισμός του εντύπου άλλαξε ώστε να μην προσθέτει τον Φόρο Εισοδήματος (κωδικοί 190 έως 490) στο αντίστοιχο Σύνολο Εξόδων (κωδικοί 180 έως 480) του Πίνακα Ζ2.
Πίνακας 038: Έγιναν οι παρακάτω αλλαγές:
α) Λόγω του ότι η ιστοσελίδα του Ε3 δέχεται μόνο ακέραια ποσοστά, προστέθηκε νέο ακέραιο πεδίο "Ποσοστό". Το υπάρχον πεδίο μετονομάστηκε σε "Δεκαδικό %", κλειδώθηκε και παραμένει μόνο για αναφορά.
β) Οι επιλογές για το πεδίο "Είδος Μετοχών" άλλαξαν από Κοινές και Προνομιούχες σε Ονομαστικές και Ανώνυμες αντίστοιχα για να συνάδουν με τις επιλογές της ιστοσελίδας του Ε3.
Η ενημέρωση των παραπάνω πεδίων γίνεται κατά την είσοδο σε καταχωρημένο έντυπο Ε3 και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Προστέθηκε η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε2 Ν.Π.

Στην αρχή της σελίδας Έκδοση 3.4 (128.1)
Έντυπα Φορολογίας
Ε2 Μισθώματα Ακινήτων
Διορθώθηκε το σφάλμα αποστολής στο Taxis του Α.Φ.Μ. της πρώτης γραμμής του Πίνακα Ι' "Συμπληρωματικά στοιχεία Ακινήτων" στις υπόλοιπες γραμμές του Πίνακα Ι' που αφορούν το ίδιο ακίνητο.

Στην αρχή της σελίδας